انتخاباماراتبهعنوانميزبانديداربرابرپرسپوليس

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- باشگاه االهلي عربستان در نامهاي كه به كنفدراسيون فوتبال آسيا نوش//ت، رسما ابوظبي را بهعنوان ميزبان ديدار برگشت خود برابر پرسپوليس انتخاب كرد.

االهليعربستانحريفپرسپوليسدريكچهارمنهاييليگقهرمانانآسياست.با توجه به اينكه دو كشور ايران و عربستان اجازه ميزباني از همديگر را ندارند بازيهاي نمايندگان دو كشور به اجبار در زمين بيطرف برگزار ميشود.

پرسپوليس پيش از اين تصميم گرفت كه كشور عمان را بهعنوان ميزبان دي//دار با االهلي انتخاب كند. با وجود اينكه پيشبيني ميش//د كه نماينده عربس//تان هم ورزشگاه س//لطان قابوس را انتخاب كند اما به يكباره تغيير موضع داد.

روزنامه الرياضيه عربستان ديروز اعالم كرد كه باشگاه االهلي در نامهاي رسمي به AFC رس//ما ابوظبي را بهعنوان ميزبان ديدار خود با پرس//پوليس اعالم كرده است و منتظر پاسخ كنفدراسيون فوتبال آسياست. قرار است ديدار رفت دو تيم 22 آگوست و ديدار برگشت 12 سپتامبر برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.