معرفی كتاب مقدمهای بر مديريت گردشگری

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان یونسکو »شارجه« را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2019 برگزید.

به گزارش نشنال، وبسایت سازمان یونسکو، نام شارجه را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2019 اعالم کرد. این شهر دو سال دیگر به یکی از پرکارترین مناطق فرهنگی و مرکز تمرکز فستیوالهای ادبی جهان تبدیل خواهد شد.

تشویق مردم امارات متحده عربی و خاورمیانه به کتابخوانی یکی از مهمترین علل انتخاب شارجه عنوان شده است. شعار این سال »شما در شارجه هستید« اعالم شده و روی شش موضوع تمرکز دارد: مشارکت، مطالعه، میراث، توسعه، نشر و کودکان.

کنفرانس//ی با موضوع آزادی بیان، مسابقهای برای شاعران جوان، ورکشاپهایی برای داستاننویسی ...و از جمله برنامههایی اس//ت که س//ال 2019 در شارجه برپا میش//ود. هدف از این پروژهها، افزایش عالقه به کتاب و کتابخوانی در میان نوجوانان و کودکان است.

پایتختجهانیکتابعنوانیاستکهازسال1002 هرساله از سوی سازمان یونسکو به شهری تعلق میگیرد که در جهت تقویت جایگاه کتاب و مطالعه تالش چش//مگیری کرده باشد. هدف یونسکو این است که از این طریق در آن سال به اجرای برنامههای فرهنگی مرتبط با کتاب بپردازد و از این راه ش//وق مطالعه را در مردم ایجاد کند. این انتخاب هیچ جایزه مالی برای شهر برگزیده ندارد و تنها تاییدی بر بهترین برنامه اختصاص دادهشده به کتاب و کتابخوانی است.

»دانش بدون مرز« یکی از پروژههایی است که طی سالهای اخیر در امارات متحده عربی راهاندازی شده است. این پروژه طی سال گذشته برای24 هزار خانواده اماراتی، کتابخانههای خانگی رایگان احداث کرده است.

نمایش//گاه بینالمللی کتاب ش//ارجه یک//ی از بزرگترین نمایش//گاههای کتاب جهان است که ساالنه برگزار میشود و 1500 ناشر و هزاران شرکتکننده در آن حضور پیدا میکنند. فستیوال کتابخوانی کودکان شارجه نیز هر سال حدود دو هزار رویداد فرهنگی را برای این گروه سنی ترتیب میدهد.

جشنهایی که به مناسبت انتخاب شدن شارجه به عنوان پایختجهانیکتابترتیبدادهمیشود،از32 آوریل9102 که روز جهانی کتاب و کپیرایت نامیده شده، شروع خواهد شد.

س//ازمان یونسکو هر سال یک ش//هر را با کمک سه مرکز بینالمللی کتاب به عنوان پایتخت کتاب تعیین میکند که این سه مرکز انجمن ناشران بینالمللی کتاب، اتحادیه بینالمللی فروش//ندگان کتاب و اتحادی//ه بینالمللی انجمن کتابخانهها هستند. سالی که شهر برگزیده عنوان پایتخت جهانی کتاب را در اختیار دارد، از 23 آوریل یعنی روز جهانی کتاب تا 22 آوریل سال بعد از آن ادامه دارد.

ته//ران نیز س//الهای 2006 و 2011 برای کس//ب عنوان »پایتخت کتاب جهان« تقاضا داد که نتوانس//ت به این عنوان دست یابد. تهران در سال 2006 با اختالف یک رأی این عنوان را به تورین ایتالیا واگذار کرد.

خیلی از دلگرمیهای زندگی سوغات آشناییهاست، اما خیلی از ترسه//ا ه//م نتیج//ه همین آشناییها... برای همین است که گاهی از هم دور میشویم تا دوباره نزدیک بیایی//م... لباس غریبگی میپوشیم تا از سر نو آشنا شویم... فاصله میگیریم ت//ا فاصلهها را کم کنیم... من دور میش//وم تا نترس//انمت، تو دور میشوی تا اذیتم نکن//ی، و اینها همه برای نزدی//ک ماندن ماس//ت... وقتی پشت فاصلهای خودخواسته دوباره همسخن و همش//نو میشویم، خیالمان جمع اس//ت که با یک غریبه آش//نا راز دل میگوییم: با توی//ی که مکرر نو میش//وی اما همیشه یک نفری.

اولیوی//ه آدام از چهرهه//ای جوان و پرکار ادبیات امروز فرانسه اس//ت. او در سال 1974 به دنیا آم//ده و تاکنون آث//ار متعددی منتش//ر کرده که ش//اید یکی از مشهورترینهایشانهمینکتابی است که در دست دارید؛ مجموعه داستان گذر از زمستان که سال 2004 جایزه معتبر گنکور را از آن خود کرد. این داستانها با روایتی نزدیک بههم جهانی میسازند که در عین استقالل وحدت دارند. در واقع کاری که آدام در این کتاب انجام داده اس//ت استفاده از فرم داس//تان کوتاه بوده برای نوشتن رمان//ی مقطع. اکثر داس//تانها درباره فقدان، زندگی گذش//ته، آدمهای//ی که از دس//ت رفتهاند، م//رگ و فردیتاند. ه//ر کدام از روایته//ای آدام رابطهای دارند با یک گذشته دور و برای همین طعمی از نگاه مارسل پروست را میتوان در ذهن این نویس//نده جوان فرانسوی دید. عنصر برف در بیش//تر داس//تانها حضوری ثاب//ت دارد و همینطور مواجهه قهرمانه//ای او با ام//ری که در این میان//ه آنها را ناچار میکند به بازخوانی گذش//ته و طبیعت اطرافشان. در اهمیت این کتاب همین بس که اصوال در س//نت فرانس//ه داس//تان کوتاه چندان اهمیت//ی ندارد و این نویس//نده توانسته با این داستانهای کوتاه به هم پیوس//ته به جایزه گنکور برسد.

سزار آیرا (1949) از مهمترین نویسندگان امروز آمریکای التین اس//ت که بیش از هشتاد عنوان کتاب، اغلب رمان و داستان بلند، به انتش//ار رسانده است و بیشتر آثارش را در بیس//ت و پنج سال گذشته به زبانهای دیگر ترجمه کردهاند. نویسندهای روشنفکر و صاحبس//بک است که از جمله مهمترین ویژگیهای س//بکش ایجاز، حفظ بعض//ی مؤلفههای روایی ادبیات کالس//یک در عین ن//وآوری و روش خالقانهاش در الیهبندیروایتوآمیختنواقعیت و خیال به شیوهای معنادار است. کنگ//ره ادبیات از رمانهای مهم اوست که موضوع بهظاهر اصلی آن )ماجراهای تاگسازی( مکمل موضوع بهظاه//ر فرعی )کنگره ادبیات( است و در کنار گریزهایی ک//ه راوی به گذش//ته و افکارش میزن//د، کمالی هوش//مندانه از روایت، الیهبندی و تمثیل پدید میآورد و در ضمن آن موضوعات تاملبرانگیزبسیاریطرحمیکند. روبرت//و بوالنی//و، آی//را را یکی از چهار نویسنده اسپانیاییزبان برتر دورانش نامیده است.

جیم//ز گراه//ام ب//االرد ‪(1930 -2009)‬ را جادوگر اعظم داستاننویسی لقب دادهاند. مردی با ذهنی پیچیده و مملو از نگرانی برای جنون انس//ان؛ جنونی که بس//یاری از رمانه//ای او را وارد فضاهای آخرالزمانی کرده است، از جملهرمانمشهورخشکسالیاش را. نویس//نده، این رمان را س//ال 1965 منتشر کرد. رمانی پرماجرا و نفس//گیر درباره خشک شدن ک//ره زمین و م//رگ آب، چیزی مث//ل آخرین روزه//ای حیات و تالش قهرمانه//ا و آدمها برای نگه داشتن این حیات. برای همین قصهای در رمان اجرا میشود که از یکس//و پا در پیشگوییهای عذابآلود کت//اب مقدس دارد و از س//ویی دیگر ه//راس باالرد از آینده بشر، خشونتی که بین این انسانها وجود دارد و امید باالرد به پیروزی انسان که در واپسین لحظاتیکرماندرخشانساخته است. نویسنده رمانهای تصادف و برج و امپراتوری خورشید در این رم//ان درام خود را بر پایه انهدام قرار میدهد؛ انهدامی که همهگیر است و در بطن آن انسان ایستاده است. باالرد همواره دغدغه سقوط انس//ان و تبدیلش ب//ه موجودی وحشی و مجنون را داشت؛ امری که بهتدریج رخ میدهد اما وقتی اتفاق بیفتد، همه را میس//وزاند. خشکس//الی با ای//ن منش یکی از رواییترین و س//ادهخوانترین رمانه//ای جی ب//االرد نیز محسوب میش//ود؛ نابغهای که همیشه میتواند در ناکجاآبادش مخاطب را غافلگیر کند.

تازهترینرمانسعیدمحسنی نام//ی عجی//ب دارد، نهنگی که یونس را خورد هنوز زنده اس//ت. ای//ن عجیب بودن در بافت رمان نی//ز چنان جا گرفت//ه که ما را با رمانی متفاوت روبهرو میکند. او که کت//اب قبلیاش، دختری که خ//ودش را خورد، با اقبال خوبی روبهرو ش//د در این رم//ان زبان طنزآلود و رواییاش را حفظ کرده و درباره مردی مینویسد که جهان بر او تنگ آمده. او در یک کتابخانه عمومی کار میکند؛ کتابخانهای فقیر، کممراج//ع، خاکگرفته و درعینحال در حال پوس//یدن. او باید فرمایش//ات هم//کاری را ه//م که م//دام در ح//ال تنگتر کردن این فضاست، تحمل کند. در کن//ار خاک پارکی که حوالی کتابخانه است، تنهایی و بیکتابی کتابخان//ه و از آن مهمتر، جهانی که مملو از جنون ش//ده. در این فضا روزی دختری برای گرفتن کتاب وارد این کتابخانه میشود اما ماجرا آنج//وری که احتماال فکر میکنید پیش نم//یرود!... محس//نی در رمان//ش موقعیتی ساخته طنزآلود و مملو از احساس زجر و تکافتادگی برای کس//ی که چنبره مفه//وم این کتابخانه نفرینش//ده در ح//ال بلعیدنش است... مثل یک نهنگ... یک رمان متفاوت و خواندنی.

در نوش//تن مانن//د بزرگان، ویلی//ام کی//ن- نه ب//ا رفتن به هزارتوی بحثهای نظری، بلکه با ش//یوهای ج//ذاب و مبتنی بر نمونههای موردی- سراغ روش »همانندسازی« رفته و با بررسی و تحلیل ش//یوه روایت، سبک و فنون بالغی 21 نویسنده بزرگ تاریخ ادبیات جدید، به خواننده کمک میکند تا ش//ناخت خود را از س//اختار داستانی عمیقتر کند، پایه فنیاش را ارتقا دهد و امکانات نهفته در زبان را کشف و درک کند. »همانندس//ازی« یکی از قدیمیترین و موثرترین شیوههای یادگیری نوشتن است و چن//ان ک//ه کی//ن در مقدمه ای//ن کت//اب توضی//ح میدهد، بعد از س//الها دوری از مرکز و قرار گرفتن در حاش//یه، دوباره در دانش//کدهها و مدرس//ههای داستاننویس//ی آمریکایی احیا شده است.

مقدم//های ب//ر مدیریت گردشگری نوش//ته اس//تیون جیپی//ج ب//ا ترجمه دکتر علی پارسائیان در س//ال 1396 در 429 صفحه توس//ط دفت//ر پژوهشه//ای فرهنگی منتشر شده است.

ه//زاره جدی//د شاهد توجه فزاینده م//ردم ب//ه گ//ذران ساعتهای بیکاری بوده اس//ت، بهویژه ش//یوه گذران زمان بی//کاری و اوقات فراغ//ت. برخ//ی صاحبنظران پ//ا را از این م//رز هم فراتر گذاش//تهاند و ابراز کردهاند که ما زندگی خود را بر اساس ش//یوه اس//تفاده از این پدیده و معنی یا مفهومی که برای اف//راد و خانواده دارد، تعریف میکنیم و این نش//اندهنده مح//وری اس//ت که فعالیته//ای زمان بی//کاری حول آن میچرخ//د. این پدیده نش//اندهنده توجه روزافزون مردم و ش//یوهای است که افراد این دورههای زمانی)ساعتهای بیکاری( را میگذرانند، بهویژه س//اعتها یا زمانهایی که آنه//ا صرف مس//افرت و گذراندن روزه//ای تعطیل )یعنی روزهایی که نشاندهنده زمان بیکاری آنهاست( میکنند. این توجه روزافزون به شکل یک پدیده بینالمللی درآمده اس//ت. آن را »گردشگری« مینامند یعنی استفاده از زمان بی//کاری )اوقات فراغت( ب//رای بازدید از مکانها، مقصدها و نقطهه//ای مختلف که اغل//ب در روزهای تعطیل بهعمل میآید و مس//افرتها انجام میش//ود. از دیدگاه یک معیار سنجش یا مقیاس جهانی، در مسافرت و گردشگری حدود 235 میلیون ش//غل وجود دارد یعنی برابر با هشت درصد نی//روی مش//غول کار در دنیا و درآم//دی برابر با 9 درصد ناخالص تولید داخلی همه کش//ورها.

از اینرو میتوان اهمیت روزافزون گردش//گری در سطح بینالملل را از چندین زاویه مورد توجه قرار داد.

کتاب در 12 فصل به گردشگری در زمان کنونی، پیدایش، رشد و آینده گردشگری؛ تقاضا برای سفر، سیستم حملونقل در صنعت گردشگری، اقامتگاهها، عملیات و عرضه محصوالت این صنعت، جاذبههای گردش//گری، صنعت گردش//گری و مدیریت آن، بازدیدکنندگان یک مکان گردش//گری و آینده این صنعت پرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.