نخستين قرارداد مرزي تاريخ بشر كه ميان ايران و ليدي بسته شد 590) پيش از ميالد(

Jahan e-Sanat - - News -

طبق آثار و اسناد به دست آمده، 29 ژوئن سال 590 پیش از میالد )هش//تم تیرماه(، میان دولت ایران )حکومت مادها یا Medes به پایتختي همدان( و دولت لیدي Lydia) = (Liadia آناتولي غربي- قسمتي از غرب ترکیه امروز( قرارداد تعیین مرز بسته شد که نخستین قرارداد از این دست در تاریخ جهان به شمار ميرود و نخستین فصل کتاب »تاریخ انعقاد پیمانهاي سیاسي« با آن آغاز شده است. در این قرارداد که یک ماه و یک روز پس از پایان جنگ طرفین و انجام مذاکرات منعقد ش//د، مسیر رود Halys )قزل ایرماک = رود سرخ( مرز دو کشور تعیین و مقرر شد که عالمتگذاري شود و رفت و آمد میان دو کشور بر پایه ضابطه قرار گیرد. جنگ ایران و لیدی که منجر به امضای این قرارداد شد 28 می سال 590 پیش از میالد و بیم دو ارتش از ادامه خورشیدگرفتگی آن روز پایان یافته بود. فرماندهی ارتش ایران را در آن جنگ، هوخشتره )کردها »خسرو هووخشتاره« = کیخسرو میخوانند( شخصا برعهده داشت.

تشكيلبنيادنوبلجهتنحوهتقسيمواعطایجوايز نوبل (م1900)

آلفرد نوبل، ش//یمیدان و مخترع س//وئدي در 21 اکتبر م1833 به دنیا آمد. او تحصیالت ابتدایی را در اس//تکهلم و تعلیمات عالي را در سنپتِرْزبورگ گذراند و عالوه بر فراگیري رش//تههاي زبان و شیمي توانس//ت گواهینامههایی در زبان س//وئدي، روسي، انگلیسي، فرانسوي و آلماني دریافت کند. او پس از س//فري به کشورهاي اروپایی، در سال م1863 به سوئد بازگش//ت و سال بعد از آن در پي آزمایشهاي مکرر موفق ش//د دینامیت را به عن//وان مهیبترین مواد منفجره اخت//راع کند. ای//ن ماده انفجاري گرچ//ه انقالب بزرگي در کارهاي امر کش//ف معادن، راهس//ازي و حفر تونل به وجود آورد ولي با وجود میل نوبل، در راه تهیه س//الحهاي جنگي و کش//تار و تخریب نیز به کار گرفته شد. آلفرد نوبل عالوه بر آن در زمینههاي گوناگون موفق به ثبت 355 امتیازنامه از اختراعات و ابتکارات خود ش//د و با بهرهبرداري س//ریع از این اختراعات به ایجاد 90 کارخانه و ش//رکت در 20 کشور جهان دست زد. کسب درآمدهاي فراوان و گسترش سرمایه نوبل از یک طرف و بهرهبرداري از اختراع اصلي او، دینامیت، در جنگ و خونریزي باعث شد در وصیتنامهاي که به تاریخ 27 نوامبر م1895 تدوین کرد سود ناشي از سرمایهگذاري داراییهایش را به افراد و دانش//مندان رش//تههاي فیزیک، ش//یمي، پزش//کي، ادبی//ات و صل//ح اختصاص ده//د. این وصیتنامه پس از مرگ او باز ش//د و پس از حل اختالفات وراث و نیز کش//ورهاي محل سرمایهگذاري نوبل، سرانجام 29 ژوئن ،م1900 پادشاه سوئد تاسیس بنیاد نوبل را اعالم ک//رد. در نهایت، جای//زه نوبل که مبلغ آن یک میلیون دالر است، از سال م1905 به فیزیکدانان، شیمیدانان، پزشکان، نویس//ندگان برجس//ته و ادیبان و منادیان صلح در سراسر جهان اهدا ش//د و از کارهاي علمي، ادبي و انساندوس//تانه آنان، بدین وسیله تقدیر به عمل آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.