اجرای »مکعب« در تماشاخانه دا

Jahan e-Sanat - - News -

علی سلیمانی، بازیگر تئاتر و س//ینما از امروز تئاتر کمدی »مکعب« را در خان//ه نمایش اداره تئاتر روی صحنه میبرد. س//لیمانی که س//ابقه همکاری با کارگردانانی همچون اصغر فرهادی، بهم//ن فرم//انآرا و رس//ول مالقلیپور را در کارنامهاش دارد، این بار خود کارگردانی تئاتری را ب//ر عهده گرفته که دیگر اعضای خانواده اش نیز در کنارش هستند. بازیگر فیلم »سفر به چزابه« در مورد جزییات این تئاتر به »جهان صنعت« میگوید: »نمایشنامه تئاتر مکعب توسط دخترم سبا نوشته شده و همسرم سهیال جوادی نیز در کنار من به ایفای نقش میپردازد. کارگردانی یکی از دغدغههای اصلیام اس//ت و پس از تجربههای متفاوتی که در کنار کارگردانهای بزرگ داش//تم، حاال تصمیم گرفتم در این تئاتر تمرکزی روی زندگی بازیگران داشته باشم. زندگی بازیگران سرشار از سختیها و حاشیههای زیادی است و دخترم سبا به دلیل زندگی با یک بازیگر، به خوبی توانسته این جزییات را در قالب یک نمایشنامه به تصویر بکش//د. با خواندن این نمایش//نامه از چنین اتفاقی اس//تقبال کردم، زیرا ش//دیدا عالقهمند به تجربه کارهای نو و خالقیت در کارنامه هنریام هستم.« گفتنی است تئاتر مکعب هر ش//ب س//اعت 20 در اداره تئاتر به نشانی میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، پالک 34 روی صحنه میرود و اجراها تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت. فروش بلیت هم از طریق سایت تیوال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.