آقایرييسجمهوراز جديدیاستفادهكنيد!

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن جعفری- با در نظر گرفتن اینکه این روزها هرکس از خانه قهر کرده میآید به رییسجمهور مملکت گیر میدهد، با عنایت به اینکه ما طنزنویسها انگار قصه را داریم جدی تر از بقیه میگیریم و نگاه ما به مسایل روز جدیتر از اهالی سیاست و دور و بریهای آقای روحانی است پیشنهادات زیر را به محضر رییسجمهور تقدیم میکنیم بلکه فرجی شود!

-1 در کابینه خود از چند طنزنویس استفاده کنید. حداقل اثرگذاریمان از بعضی از وزرای ش//ما بیشتر است. در هنگامه حمله برخی پرندهها دس//تکم خمیازه کشیدند اما بعضی از وزرای شما اثرگذاری مثبت نداشتند!

-2 از عباس جدیدی در دور و بر خودتان اس//تفاده کنید. هم ش//اخ قوچ میشکند و هم زورش زیاد است. این را ببینند میترسند سمت شما نمیآیند. البته حواستان باشد موبایل و دوربین دم دستش نباشد همش با این و آن سلفی میگیرد!

-3 اگر میشود بخشی از تحریمها را برگردانید. این دوستان دلواپس کاسبیشان راه بیفتد. دست از سر اعصاب مردم بردارند! یک چیزی که با تحریم شدنش مردم هم اذیت نشوند را بدهید دست اینها. مثال تخمه هندوانه. اگر اروپا واردات تخمه هندوانه به ایران را ممنوع کند و ش//ما بگویید دوستان زحمت تامین ای//ن کاالی مهم و حیاتی! را برعهده گیرند، مش//کل کمرنگ میشود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.