آرامش نظام بانكي را بر هم نزنيم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرضاكيامهر-نظامبانکيماهفتهها وماههايناآراموپرتنشيراپشتسرگذاشته است. حاال با اطالعرسانيها و اقدامات انجام شده از سوي بانک مرکزي چند روزي است ناآراميها فرونشسته و روال کار بانکها و موسسات اعتباري که با برچسب غيرمجاز و ورشکسته هدف ش//ايعهپراکنيها قرار گرفته بودند، به حال عادي بازگشته است. اين آرامش بايد با تغيير روش بانک مرکزي از منفعالنه به فعاالنه، ثبات و استمرار پيدا کند. خوشبختانه به نظر ميرسد نسيم چنين تغييري در بانک مرکزي وزيدن گرفته است. کساني که با هدف ضربه زدن به دولت با شايعهپراکنيهاي حسابشده در شبکههاي پربيننده اجتماعي يا با همراهي با برخي شبکههاي ماهوارهاي، نظام بانکي ما را نشانه گرفتهاند، به خوبي از بانکمحور بودن اقتصاد ما آگاهي دارند و ميدانند اگر بانکها را در افکار عمومي از اعتبار بيندازند، بخش مهمي از شاکله اقتصاد کشور دچار فروپاشي خواهد شد و در نتيجه همه انگشتهاي اتهام را به سوي دولتي که از هر سو مورد هجمه مخالفان قرار گرفته، نشانه خواهد رفت. براي مخالفان قسمخورده دولت در داخل و خارج که استفاده از هر حربه و وسيلهاي را براي رسيدن به هدف مجاز و مباح ميدانند، اصال اهميتي ندارد که با ايجاد تزلزل در نظام بانکي کشور و سلب اعتماد عمومي از بانکها، سرمايههاي ميليونها ايراني که در بانکها و موسسات اعتباري س//پردهگذاري کردهاند، به مخاطره ميافتد يا ممکن اس//ت کساني از هستي ساقط شوند. آتشي که کانونهاي شايعهپراکني روشن ميکنند، بانکها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز نميشناسد و خشک و تر را با هم ميسوزاند. فعال چند روزي است که کارخانههاي شايعهسازي و شايعهپراکني عليه نظام بانکي ما کار خود را موقتا تعطيل کردهاند اما يک سخن نسنجيده، يک اطالعرساني حسابنشده و يک تصميم نادرست مرتبط با بازار پول ميتواند موجبات فعال شدن دوباره اين کارخانهها و تکرار صحنههاي ناگواري را که در هفتههاي گذشته در مقابل ساختمان بانک مرکزي و شعب برخي بانکها و موسسات اعتباري شاهد بوديم، فراهم سازد. شنيدن صداي واحد از تمام دستاندرکاران امور مالي کشور درخصوص سرنوشت بانکها و موسسات اعتباري غيرمجاز و اطالعرساني دقيق و شفاف درخصوص فرآيند و مراحل ادغام يا انحالل آنها و دادن اطمينان خاطر قاطع به س//پردهگذاران که در هيچيک از اين اقدامات کوچکترين لطمهاي به س//رمايههاي آنها وارد نخواهد شد، موثرترين راهکار بازدارنده به منظور خنثيسازي هر گونه شايعه عليه نظام بانکي کشور خواهد بود که متاسفانه در گذشته به قدر کافي به آن توجه نشده است. مسووالن نظام بانکي کشور بهتر از هر کس ميدانند که هر جا پاي پول و سرمايه نقدي در ميان باشد، حساسيتهاي افکار عمومي نسبت به آن بيشتر ميشود و شايعهپردازان هم با درك همين حساسيتهاست که توپخانه شايعهپردازيهاي خود را به سوي نظام بانکي و بانکهاي ما هدف ميگيرند و شليک ميکنند. بانک مرکزي و تمام ابزارها و عناصر اطالعرساني آن بايد فعاالنه در صحنه حضور داشته باشند و اجازه ندهند يک بانک يا موسسه اعتباري که وضعيت آن در دست رسيدگي است، با يک رفتار ناشيانه زمينه شکلگيري يک شايعه و يک بحران را براي کل نظام بانکي کشور فراهم سازد. در دست گرفتن مديريت اين قبيل بانکها و موسسات اعتباري از سوي بانک مرکزي تا زمان روشن شدن تکليف آنها يکي از راههاي موثر مقابله با شايعهها و شايعهپردازيهاست که بايد به قدر کافي از سوي بانک مرکزي جدي گرفته شود. شناسايي داراييهاي واقعي اين قبيل موسس//ات در سطح کشور با همکاري قوه قضاييه و نيروي انتظامي و ساير نهادها و ارگانها تنها با گماردن مديراني از سوي بانک مرکزي در آنها امکانپذير خواهد بود که خوشبختانه بنا بر برخي گزارشها گامهايي در اين زمينه برداشته شده که بايد با سرعت و جديت بيشتري دنبال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.