حمايت كمرشكن از مالسوختگان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شايد هنوز کسی حادثه آتشسوزی و فرو ريختن ساختمان پالسکو که پيش از ظهر 30 دیماه سال گذشته اتفاق افتاد را به دليل حواشی خاصی که داشت، فراموش نکرده باشد؛ حادثهای که منجر به شهادت 16 آتشنشان و چند تن از افراد عادی و همچنين از بين رفتن بخش اعظمی از البسه و پوشاك واحدهای توليدی و توزيعی شد که نهتنها بازار پوشاك را تا حدی دچار مشکل کرد بلکه صاحبان پالسکو را به خاك سياه نشاند. اما اندکی پس از گذشت اين حادثه، مسووالن مختلف از رسيدگی به مشکالت کسبه پالسکو و همچنين اعطای وامهای مختلف به آنها خبر دادند اما به نظر میرسد هنوز مشکالت برای پالسکونشينان تمامی ندارد چراکه به گفته رييس اتحاديه پيراهندوزان و پيراهنفروشان، هيچکدام از کسبه پالسکو موفق به دريافت وام نشدهاند ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.