روزگار دشوار اهوازيها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه نخست

دماي ش//هر اهواز روز پنجشنبه هشتم تيرماه رکورد گرمترين روز ثبت شده در ايران را به خود اختص//اص داده که احتماال ب//ه رکورد گرمترين نقط//هاي در جه//ان که پيش از اين ثبت ش//ده، رسيده است.

طبق اين گزارش، اتين کاپيکان، کارش//ناس هواشناسي آژانس فرانسوي متو فرانس در توئيتر نوشته است که دماي پنجشنبه ظهر گذشته اهواز 53/7هب سانتيگراد)7/821 فارنهايت(رسيدهاست. وي گفته است اين گرمترين روز ثبت شده در ايران است و اين باالترين حرارتي است که در ماه ژوئن در قاره آسيا ثبت شده است.

اين گزارش ميافزايد براساس گزارش وبسايت ودر اندرگراند هواي اهواز در بين ساعت 16:30 تا 17 روز پنجشنبه به 129/2 فارنهايت رسيده بود.

واشنگتنپستنوشتدرصورتيکهدمايهواي اهواز به 129/2 فارنهايت رسيده باشد، با باالترين حرارت ثبت شده در جهان برابري ميکند. طبق اين گزارش دماي مطربيه در کويت در ژوئيه سال 2016 و دث ولي در کاليفرنيا در ژوئن 2013 به 129/2 رسيده بود.اين در حالي است که مديرکل هواشناسي خوزستان هم پنجشنبه گذشته گفت: چهارش//نبه هفتم تيرماه دماي هواي اهواز به 53 درجه سانتيگراد رسيد و اهواز گرمترين شهر جهان بود. حداقل در هفتههاي اخير در هيچ نقطهاي از دنيا دماي 53 درجه سانتيگراد نداشتيم.

وي همچنين اضافه کرد: پنجش//نبه گذشته 14 ش//هر استان خوزستان دماي 51 و 52 درجه سانتيگراد را تجربه کردند. اهواز با جمعيتي بيش از ي//ک ميليون نفر عالوه بر گرما با ش//رجي نيز روبهرو است. اهواز همچنين با پديده گردوغبار نيز مواجه اس//ت که تاکنون باعث قطع مکرر برق در اين شهر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.