پیام رییسجمهور به نخست وزیر عراق برای آزادی موصل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - دیپلماسی زیر پوست شهر

رييسجمهوردرپيآزادسازيشهرموصلدرپيامي بهحيدرالعبادي،نخستوزيرعراق،آزادسازيبزرگترين شهرتحتکنترلداعشدرعراقوپايانمظلوميتمردم آن و رهايي از يوغ جنايت و خشونت بينظير در تاريخ سدههاياخيرمنطقهرابهويومردمعراقتبريکگفت، متنپيامحسنروحانيبهاينشرحاست:

»آزادسازي بزرگترين شهر تحت کنترل داعش در عراق و پايان مظلوميت مردم آن و رهايي از يوغ جنايت و خشونت بينظير در تاريخ سدههاي اخير منطقه را به جنابعاليومردمعزيزعراقتبريکميگويم.اينپيروزي عظيمکهبهيمنهمکاري،هماهنگي،فداکاريوتالش مردم س//ختکوش و نيروهاي نظامي و حشدالشعبي قهرمان، با حمايت کشورهاي همسايه انجام پذيرفت، نش//انگر اهميت مبارزه واقعي با جنايتکاراني است که خش//ونت و آدمکشي را ظالمانه بهنام اسالم به نمايش گذاشتند.جمهوري اسالمي ايران خود را در اين شادي و رهايي از بند قس//اوت و درندهخويي شريک دانسته و آمادگي خ//ود را براي تداوم مبارزه همهجانبه با اين جنايتپيشگاندرتماممنطقهاعالمميدارد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.