تالش برایارتقایثباتمالیكشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علی ديواندری*

بيستوهفتمينهمايش سياستهای پولی و ارزی در حالی امسال برگزار میشود که میتوان آن را بزرگترين گردهمايی بانکی با هدف افزايش ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پايدار ناميد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.