آمریکاپایبندمیماند

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- اليحه تحريمهاي ايران و روسيه كه در مجلس سنا از سوي هر دو حزب آمري//كا مورد حمايت ق//رار گرفته بود با مانع روبهرو شد؛ مانعي كه به گفته رسانههاي آمريكا بهخاطر دخالت ترامپ در نزديك كردن مفاد اليحه به نظرات خود بوده است. اكنون صحبت از يك اكثريت غالب در مجلس نمايندگان است كه قصد دارند اليحه تحريمي ايران و روس//يه را مس//كوت نگه دارند و بعد از نشست G20 و ديدار آتي روس//اي جمهور آمريكا و روسيه در آلم//ان، طرح »اليحه مقابله با فعاليتهاي ثبات زداي اي//ران «2017 را كه به 722 . s هم معروف شده در مجلس نمايندگان به راي بگذارند. هرچند ممنوعيت تحريمهاي آمريكا فقط مربوط به توافق هس//تهاي اس//ت اما در همين حد نيز نگرانيهايي درخصوص تعليق توافق هس//تهاي از طرف ترامپ ب//راي ايران بهوجود آورده اس//ت. از طرفي مدتي است كه لفاظيهاي تيم ترامپ عليه ايران تشديد شده و به نظر ميرس//د اين لفاظيها فقط به دليل نزديك شدن به تاريخ مهم در ارتباط با توافق هستهاي ايران يعني 29 تيرماه ادا ميشود. با وج//ود اينكه دولت دونالد ترامپ مايل اس//ت برجام را دستاويزي براي فشار عليه ايران قرار ده//د اما مقامات كش//ورهاي اروپايي بارها به رييسجمهور آمريكا هشدار دادهاند كه نبايد از هيچيك از مواردي كه براساس برجام ملزم به انجام آن اس//ت، كوتاهي كن//د يا با اعمال تحريمه//اي ديگ//ر برج//ام را تحتتاثير قرار دهد. همچنين س//ازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل در نشستي توجيهي كه به منظور بررسي اجراي قطعنامه 2231 برگزار ش//د، بر پايبندي ايران به مفاد برجام صحه گذاشتند و خواستار تداوم اجراي برج//ام ش//دند و اين ميتواند زمين//ه را براي پايبندي ترامپ به توافق هستهاي فراهم كند. براين اساس ميتوان گفت دولت دونالد ترامپ احتم//اال به تعهدات خود در توافق هس//تهاي تاريخ//ي با ايران مبني ب//ر تعليق تحريمهاي واشنگتن عليه تهران كماكان پايبند بماند.

برگزاري نشس/ت ش/وراي امنيت با موضوع برجام

سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل در نشستي توجيهي كه به منظور بررس//ي اجراي قطعنامه 2231 برگزار شد ضمن تاكيد برلزوم حفظ برجام به عنوان س//ندي چندجانبه و دس//تاوردي تاريخي، از همه دولتهاي عضو خواستند به اجراي كامل تعهداتشان وفق اين برنامه اقدام ادامه دهند. البته در اين نشست جمعبندي خاصي صورت نگرفت اما هم//ه طرفها بر پايبندي ايران به مفاد برجام صحه گذاش//تند؛ هرچند مبحث موش//كي وفق قطعنامه 2231 مسكوت ماند و اعالم ش//د كه متن برجام درخصوص برنامه موش//كي ايران، مبهم اس//ت اما سازمان ملل در بياني//ه نهايياش از ايران خواس//ت فعال از تنشآفريني موش//كي بپرهيزد. اما ابهامي كه درخصوص قطعنامه 2231 مطرح ميشود از آن جهت است كه در آن در قالب توصيهاي به بحث توان موشكي ايران اشاره شده و هيچگونه الزام و اجباري در آن قيد نشده است؛ در اين قطعنامه ضمن اعمال محدوديت هشت ساله براي ورود و خروج مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشك به ايران، به مسووالن كشورمان توصيه ش//ده كه از توسعه برنامه موشكي بالستيك با قابليت حمل كالهك هستهاي، اجتناب كنند، به عبارت ديگر، لحن قطعنامه 2231 در رابطه با برنامه موش//كي ايران غيرالزام آور اس//ت و ضمانت اجرايي درباره آن وجود ندارد.

ش//وراي امنيت در جلسهاي كه در نيويورك برگزار شد، سومين گزارش دبيركل سازمان ملل متحددرمورداجرايقطعنامه1322 رامروركرد. پس از ارائه گزارش دبيركل، آخرين گزارشهاي آژانس بينالمللي ان//رژي اتمي حاوي جزييات اجراي تعهدات هستهاي جمهوري اسالمي ايران و گزارش كميسيون مش//ترك برجام نيز مورد توجه قرار گرفت. دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش خود ضمن استقبال از تداوم اجراي برجام، خواستار خودداري از اقدامات و سخنان مخرب فضاي موجود شده و تاكيد دارد پايبندي كامل دولته//اي عضو و اجراي كامل اين برنامه اقدام ميتواند الگوي مناسبي را براي جامعه بينالمللي درجهتكاهشتنشهاازطريقهمكاريمبتني بر اقدامات ديپلماتيك فراهم آورد. وي اضافه كرد: اجراي برجام بايد در فضاي حسننيت و همكاري مبتني بر اقدام متقابل بهگونهاي كه همه طرفها از منافع آن منتفع شوند، صورت گيرد. گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز پايبندي كامل ايران به تعهدات هستهاي خود وفق برجام را مجدد مورد تاييد قرار داده است.

پايبندي آمريكا، مشروط به پايبندي ايران

در اين نشس//ت، همچني//ن نيكي هيلي، نماين//ده آمريكا در س//ازمان ملل كه چندي پيش اعالم كرده بود كش//ورش عاشق تحريم ايران اس//ت، طي سخناني گفت: »ما مشغول بازبيني برجام هس//تيم اما تا زماني كه ايران پايبند باش//د، ما هم پايبند هستيم«. نماينده آمريكا در نشست مزبور بيان داشت: واشنگتن برج//ام را در دس//ت بررس//ي دارد و تا اتمام بررسيهايش به آن متعهد باقي خواهد ماند؛ در عين حال وي براي س//رپوش گذاش//تن بر شكس//تهاي منطقهاي دولت متبوعش طي اظهارات//ي مداخلهجويان//ه، اتهاماتي واهي در مورد نقش منطقهاي ايران مطرح كرد؛ موردي كه در اظهارات نماينده مصر نيز مشهود بود و وي در سخناني غيرمرتبط و خارج از دستور، ادعاه//اي واهي آمريكا را تك//رار و اعالم كرد: انتظار داريم با اجراي قطعنامههاي س//ازمان ملل، جلوي دخالت ايران در امور كش//ورهاي عربي و بيثباتسازي خاورميانه توسط تهران گرفته شود. نماينده اتحاديه اروپا نيز در جلسه شوراي امنيت، تصريح كرد: »افتخار ميكنيم كه برجام درس//ت اجرا ميشود و همه به آن پايبند هستند.«

تعداد زيادي از اعضاي شوراي امنيت، آلمان و نماينده اتحاديه اروپايي كه در اين نشس//ت حاض//ر بودن//د، پايبندي ايران ب//ه تعهداتش براس//اس برجام را س//تودند و خواهان تداوم حماي//ت جامعه بينالملل//ي از توافق تاريخي يادشده ش//دند. نماينده اتحاديه اروپا، آلمان، فرانس//ه و انگليس به منافع اقتصادي ناش//ي از اج//راي برجام اش//اره و تاثي//ر مثبت آن بر مناس//بات دوجانبه را برجسته كردند. روسيه انتقاداتي نس//بت به نحوه برخ//ورد و نگارش گزارش دبي//ركل مطرح ك//رد و محتواي آن را غيرس//ازنده خواند. وي اعالم كرد: موضوع موشكي ايران و موضوعات منطقهاي به شكلي كه مطرح ميشوند جايي در قطعنامه 2231 ندارند و طرح اتهامات واهي بدون شواهد كافي ميتواند اجراي برجام را از مسير صحيح خود خارج كند.

براساس اطالع نمايندگي جمهوري اسالمي ايران نزد س//ازمان ملل متح//د در نيويورك، ديدگاهها و مالحظات جمهوري اسالمي ايران در م//ورد رهيافت و س//اختار گزارشدهي از اجراي قطعنامه 2231 شوراي امنيت به ويژه بدعه//دي و كارش//كنيهاي آمريكا در اجراي برجام و تالش اين كشور براي وضع تحريمهاي جديد و خطراتي كه اين گونه اقدامات ميتواند بر اجراي متوازن برجام داشته باشد، به دبيركل س//ازمان ملل متحد و اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد منتقل شده است.

اما سخنان س//فير آمريكا در سازمان ملل درب//اره اينكه آمريكا در ح//ال بازنگري برجام اس//ت با واكن//ش رييس كميس//يون امنيت ملي همراه ش//د. عالالدين بروجردي در جمع خبرنگاران گفت برجام يك توافق بينالمللي اس//ت، بازنگري در آن كار يك كشور نيست و برج//ام هيچگونه تغييري نخواهد كرد. وي در واكنش به سخنان نيكي هيلي، اظهار داشت: دولت آقاي ترامپ تازهكار است و نميداند اين يك توافق بينالمللي و چند كش//وري است، يعني در مقابل جمهوري اسالمي ايران شش كشور ديگر بهعالوه اتحاديه اروپا برجام را امضا كردهاند. بروجردي ادامه داد: بازنگري كار يك كشور نيست و اين سخن خامي است كه گفته ش//ده و برجام هيچگونه تغييري نخواهد كرد. وي افزود: مهم اين است كه آمريكا به تعهدات خودش عم//ل و اين توافق مهم بينالمللي را اجرا كند و دس//ت از زيادهخواهيها و انحراف از مسير و ارائه تحريمهاي جديد بردارد. رييس كميس//يون امنيت ملي و سياس//ت خارجي مجلس ش//وراي اس//المي تصريح كرد: بدون تردي//د هر گامي كه چه دول//ت آمريكا و چه كنگره انجام دهد ما متقابال به عنوان نمايندگان ملت بزرگ ايران و در جهت دفاع از حقوق آنها پاسخ خواهيم داد. اخيرا طرحي را آماده كرديم كه روز يكش//نبه به هيات رييسه ارائه خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: اين اقدامات به ادامه مسير كمكي نخواهد كرد و بدون ترديد ما زير بار زورگويي آمريكا نخواهيم رفت. ظريف نيز در واكنش به س//خنان هيلی در توييت خود نوشت:س//ازمان ملل و همه دني//ا می گويند ايران به تعهداتش پايبند اس//ت اما آمريكا به دليل نفرت هميشگی اش از ايران،اين حقيقت آشكار را منكر می شود.

از طرف//ي منابع خب//ري در كنگره آمريكا گفتن//د ك//ه مجلس س//ناي اين كش//ور در آستانه رفع موانع آييننامهاي مربوط به طرح تحريمهاي ايران و روسيه و هموار كردن مسير رايگيري بر س//ر آن در مجل//س نمايندگان آمريكاس//ت. باب كوركر، رييس كميته روابط خارج//ي مجلس نمايندگان آمريكا اعالم كرد اصالحي//هاي كه به منظور رفع نگراني اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا تدوين ش//ده آماده تصويب به اتفاق آرا در مجلس سناست.

همچنين يك س//ناتور ارشد دموكرات بيان داش//ت ك//ه اطمين//ان دارد، اكثريت مجلس نماين//دگان آمري//كا در تالش هس//تند اليحه تحريم ايران و روس//يه مس//كوت بماند. سناتور ارشد دموكرات عضو كميته روابط خارجي سناي آمريكا در اين زمينه گفت: فكر ميكنم اكثريت غالب در مجلس نمايندگان وجود دارند كه قصد دارند اليحه تحريمي ايران و روسيه را مسكوت نگه دارند. وي افزود: مطمئن هستم كه برخي افراد و همچنين دونالد ترامپ در تالش براي مقابله با اين اليحه هستند. همچنين چاك شامر، سناتور ارشد دموكرات و رييس اقليت سنا نيز به مجلس نمايندگان هشدار داد از هرگونه اقدام براي كاهش شدت تحريمهاي روسيه امتناع كنند. كاخ سفيد در تالش است ميزان شدت تحريمهاي روسيه را كاهش دهد و با اين اليحه مقابله كند. وي افزود: اين مساله بسيار مهم است كه مجلس نمايندگان ب//ا صداي بلند و واض//ح و متحد پيام خود را به والديمير پوتين برساند. وي تاكيد كرد اگر آنها )اعض//اي مجلس نمايندگان( تالش ميكنند تا اين اليحه را تضعيف كنند و شدت آن را كاهش دهند با مقاومت سنا مواجه خواهند شد.

توق//ف طرح تحريمهاي جدي//د عليه ايران در مجل//س نمايندگان آمري//كا و اذعان اعضاي شوراي امنيت، آلمان و نماينده اتحاديه اروپايي به پايبندي ايران به تعهداتش و خواس//ته آنان براي ت//داوم حمايت جامعه بينالمللي از توافق تاريخي هستهاي ايران، ميتواند آمريكا را ملزم كند تا كماكان به تعهدات خود پايبند باشد. البته اعالم موضع منفي و لفاظيها و رفتار سرسختانه ترامپ درخصوص برجام نسبت به ايران ادامهدار خواهد بود اما ميتوان پيشبيني كرد كه با توجه به حمايت تعداد زيادي از اعضاي شوراي امنيت، اين لفاظيها خيلي جواب ندهد و شاهد تغييرات جدي در رويكردهاي سابق اوباما نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.