فتنهاي جدید درراه است

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه بنيصدر خودخواه و مغرور به راي مردم، شروع به توهين و تخريب افراد و نهادهاي انقالبي كرد و به جاي حل مشكالت مردم، آنها را تحقير كرد، گفت: امروز تخريب عليه سپاه، بسيج، افراد موثر و دستگاه قضايي شدت گرفته و وقتي به تجربه گذشته نگاه ميكنم به نظرم ميرسد كه فتنه و اقدامي جديد در پيش است. به گزارش ايلنا، محسنياژهاي به مناسبت هفته قوه قضاييه در پيش خطبههاي نماز جمعه تهران با اش//اره به تالش نظام سلطه براي افزايش سلطه اظهار كرد: در شرايطي كه برخي كشورهاي همسايه در آتش استكبار ميسوزند، استكبار به سركردگي آمريكا سعي ميكند فشار مضاعف به ايران بياورد. از اين رو وحدت و همدلي براي گرهگشايي امري الزم است.

محسنياژهاي با طرح اين سوال كه چرا نهادها و افراد انقالبي و متدين و افراد دلسوخته اين نظام مورد هجمه، تحقي//ر و توهين دش//منان و افراد غافل ق//رار ميگيرند، ابراز داش//ت: چ//را در برخي از مقاطع هجمهها بيش//تر ميشود؟ دشمن و شياطين و افرادي كه منافعشان را در خطر ميبينند، مش//اهده ميكنند كه چه كساني سد راه متجاوزان، غارتگران و اشرار هستند.

وي با تاكيد بر اينكه سپاه، ارتش، بسيج، نيروي انتظامي، وزارت اطالعات، قوه قضاييه و برخي شخصيتهاي موثر سد راه متجاوزان هستند، عنوان كرد: ميگويند اين سد راه بايد برداشته شود. اگر ميشود او را حذف فيزيكي كرد. اگر نشد آن افراد را بايد ترور شخصيت كرد و اگر بازهم نشد با دروغپردازي، آنها را بايد مورد اتهام و تهمت قرار داد تا ذهن مردم نسبت به آنها مشوش شده و اعتماد به آنها كم شود و تيغ قوه قضاييه، سپاه و نيروهاي مسلح كم شود.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: به عنوان فردي كه از اول انقالب تا امروز در دستگاه قضايي و اجرايي بوده است، ميگوي//م در ابتداي انقالب كميتهها، دادگاههاي انقالب، سپاه و عناصر موثر در نظام تخريب ميشدند. پس از آن تخريب، اقدامات خطرناكي انجام ميشد. ميگفتند ارتش را براي چه ميخواهيم. بعد جنگ تحميلي شروع شد.

محسنياژهاي اضافه كرد: باز مشاهده ميكنيم تخريبها عليه نهادها و افراد موثر تشديد ميشد. بنيصدر خودخواه و مغرور به راي مردم، ش//روع ب//ه توهين و تخريب افراد و نهاده//اي انقالبي كرد. نميدانس//ت رييسجمهور بايد مشكالت مردم را حل كند ولي او مردم را تحقير ميكرد و آنها را چماق به دست ميخواند. او افراد موثر را تخطئه ميكرد. دل به بيرون ميبس//ت. بهجاي تمركز بر جنگ وارد حاش//يهها ميشد. در همين دانش//گاه تهران چهها كه نكردند.

وي با اشاره به حمايت گروههاي ضدانقالب از بنيصدر گفت: همه جريانهاي ضدانقالب زير چتر بنيصدر جمع ميش//دند. گروههايي كه بنيصدر را قبول نداش//تند. از چپ، از راس//ت، از عناصر سلطنتطلب، از اعضاي حزب بع//ث عراق ...و و بنيصدر مغرور به راي مردم نيز مردم و نهادهاي نظام را تخريب كرد. پس از اين تخريبها كه از زبان رييسجمهور وقت و تريبونهاي رسمي بيان ميشد اتفاقات دهه 60 رخ داد. ترورها راه افتاد و هزاران انس//ان به خاك و خون كشيده ميشدند.

وي ادامه داد: پس از آن دوباره بهخاطر جنايتهايي كه كردند، وحدت مردم بيشتر شد و همه فهميدند چه اتفاقي افت//اده و آنگاه دوباره تخريبها را ش//روع كرد و قضاياي دهه 70 ش//روع ش//د و وقتي دوباره مردم به صحنه آمده و آگاه ش//دند، مسايل دهه 80 شروع شد و چه ظلمهايي كه صورت نگرفت!

محسنياژهاي در پايان هشدار داد: امروز تخريب عليه س//پاه، بسيج، افراد موثر و دستگاه قضايي شدت گرفته و وقتي به تجربه گذشته نگاه ميكنم، به نظرم ميرسد كه فتنه و اقدامي جديد در پيش است. آمريكا يكطور حرف ميزن//د، برخي كش//ورهاي منطقه وارد مس//ايل ديگري شدهاند، آرايش جديدي در منطقه شكل گرفته و نهادهاي انقالبي، س//پاه و دستگاههاي قضايي تخريب ميشوند. به گمان//م توطئهاي جديد در پيش اس//ت. وي با اش//اره به پروندههايي نظير پرونده سه هزار ميلياردي، پرونده چند هزار ميلي//اردي نفتي، پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان، پرون//ده اختالسهاي بانكي، پرونده ارز و پرونده بعضي از تعاونيهاي اعتباري خاطرنشان كرد: با كمال تاسف وزارت تعاون س//ابق به شركت تعاونيهاي اعتباري مجوز داده و نظارتي هم بر عملكرد آنها نكرده است. شما شاهد هستيد بسياري از اين تعاونيها چه مشكالتي براي مردم، دولت، بانك مركزي و ق//وه قضاييه ايجاد كردهاند. وزارت تعاون سابق به اين تعاونيها مجوز داده ولي نظارت در كار نبوده اس//ت. اين مقام عالي قضايي افزود: شما به ياد نداريد كه يك بار وزارت كار در يكي دو سال اخير مورد سوال قرار گرفته و اظهارنظري كرده باشد. نگفتند چه مجوزي را به چه كس//ي بدهند. نظارت هم نكردند. مردم و قوه قضاييه گرفتار شدهاند ولي به ناگزير تالش ميكنيم حقوق مردم اس//تيفا ش//ود كه يك مورد آن، آرمان، كاسپين، ميزان و ثامنالحجج است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.