توافقتهرانوپاریسبرایهمکارینزدیک در سوریه

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- دستگاه ديپلماسي كشور درحالي به دنبال ايجاد راهحلي براي مقابله با كارشكنيهاي آمريكاييها در اجراي برجام است كه در سفر چند روز اخير وزارت امور خارجه كشورمان به اروپا، طرفهاي اروپايي اجراي كامل برجام را تضمين كردهاند. محمدجواد ظريف در ادامه سفرهاي خود به اروپا به فرانسه رفت تا در ديدار با مقامات اين كشور عالوه بر رايزني براي گسترش و تحكيم روابط ايران با فرانسه از تعهدات اين كشور براي اجراي برجام هم اطمينان حاصل كند. وزير امور خارجه با بيان اينكه فرانسه يكي از شركاي نزديك اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مخصوصا بعد از برجام است، تصريح كرد: همكاريهاي بسيار خوبي در زمينه گسترش توليد و كمك به اشتغال بين ايران و فرانسه در ايران انجام شده و به نظر ميرسد بعد از دو انتخابات دو طرف اين آمادگي را داشته باشند كه با دست بازتر براي گسترش روابط امور را پيگيري كنند. ظريف خاطرنشان كرد: مواضع دو كشور يعني گفتوگو و حلوفصل مشكالت از طريق راههاي مسالمتآميز به جاي فشار و تحريم است؛ در مورد برخي موضوعات ديگر منطقهاي مانند ضرورت امنيت در خليجفارس ديدگاههاي ما نسبتا نزديك است و مواضعي كه فرانسويان داشتند مخصوصا در بحران خليجفارس مبتني بر همان مواضع بوده كه جمهوري اسالمي ايران بر آنها اصرار داشته است. محمدجواد ظريف گفت: ايران و فرانس//ه ميتوانند مواضعشان را درباره برخي موضوعات منطقهاي از جمله سوريه نيز نزديكتر كنند. وزير امور خارجه كشورمان پس از ديدار با رييسجمهور فرانسه اين ديدار را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: پيام آقاي روحاني هم به آقاي ماكرون ارائه ش//د. محمدجواد ظريف گفت: در اين ديدار بر روابط دوجانبه و عالقه دو طرف به گس//ترش روابط تاكيد ش//د و ماكرون تاكيد كرد كه فرانسه با جديت همكاريهاي اقتصادي دو كشور را دنبال ميكند.ويافزود:همينطوردربارهبرجامصحبتكرديموفرانسهمتعهدبهاجراي برجام است و بر اينكه برجام يك توافق بينالمللي غيرقابل مذاكره است، تاكيد دارد پس اين توافق بايد توسط همه طرفها به طور جدي اجرا شود. وزير امور خارجه گفت: بحث مفصل و خوبي درباره مسايل منطقهاي داشتيم و ضرورت يافتن راهحلهاي سياسي و همينطور طرحهايي كه دولت جديد فرانسه براي پيگيري جدي بحران سوريه دارد و پيداكردن روشهايي براي كمكرساني كه مورد عالقه و تاكيد جمهوري اسالمي ايران هم همواره بوده است. ظريف افزود: پيام آقاي روحاني به رييسجمهور فرانسه هم ارائه شد. در اين پيام هم ايشان نس//بت به همكاريهاي دوجانبه و مسايل منطقهاي و بينالمللي نظراتشان را مطرح كرده بودند. وي گفت: كامال مش//خص است كه دولت جديد فرانسه عالقهمند به گسترش بيش از پيش روابط با جمهوري اسالمي و حضور فعال در مسايل منطقهاي است و در اين زمينهها جمهوري اسالمي اين آمادگي دارد كه فعاليت و همكاري نزديك داشته باشد. ظريف افزود: البته با فرانسه در بعضي موارد طبيعتا اختالف ديدگاه داريم اما موارد متعددي هست كه روي موضوعات مشترك ميتوانيم كار كنيم. وزير امور خارجه كشورمان با همتاي فرانسوي خود نيز ديدار و گفتوگو كرد. ظريف اظهار داشت: ايران به دنبال توسعه روابط با فرانس//ه به ويژه در زمينه اقتصادي بوده و ظرفيتهاي الزم به ويژه در عرصه توليد و اشتغال بين دو كشور از جمله صادرات به كشورهاي ثالث وجود دارد. وي همچنين خواستار فعالتر شدن بانكهاي فرانسه در عرصه همكاريهاي مختلف مالي با كشورمان و رفع برخي از محدوديتهاي بانكي موجود شد. ژان ايوز لو دريان هم پس از ديدار با محمدجواد ظريف، اين ديدار را ضروري خواند و تاكيد كرد: به گفتوگو با ايران ادامه ميدهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.