متهم كردن همسایگان راهحل مشکالت داخلي بحرین نيست

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- س//خنگوي وزارت امور خارجه ضم//ن رد تالش مقامهاي امنيتي بحرين براي ارتباط دادن مس//ايل داخلي اين كش//ور با ايران گفت: فرافكني و متهم كردن مس//تمر همس//ايگان راهحل مشكالت داخلي بحرين نيس//ت. بهرام قاسمي گفت: دولت بحرين هرازگاهي به بهانه مقابله با هس//تههاي تروريستي خبر از دستگيري تعدادي از اتباع اين كشور ميدهد و ادعا ميكند آنها با جمهوري اسالمي ايران در ارتباط بودند. وي خاطرنشان كرد: جامعه بينالمللي بهخوبي واقف است كه بحران داخلي شش ساله بحرين نتيجه رويكرد امنيتي دولت به اعتراضات مدني و مس//المتآميز اكثريت مردم اين كش//ور است. سخنگوي وزارت امور خارجه بار ديگر به دولت بحرين توصيه كرد به جاي فرافكني مس//تمر و متهم كردن كردن همسايگان كه سياستي كهنه و ناكارآمد است به توصيههاي مكرر جامعه بينالمللي براي كنار گذاشتن رويكرد امنيتي به اعتراضات مدني و آغاز مذاكره با رهبران اعتراضات مردمي پاسخ مثبت دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.