حضور سه وزیر دولت در جلسه های علني مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- وزيران راهوشهرس//ازي، جهادكشاورزي و فرهنگ و ارشاد اس//المي اين هفته براي پاس//خ به س//واالت جمعي از نمايندگان در جلس//ات علني مجلس حاضر ميشوند. مجلس شوراي اسالمي پس از دو هفت//ه تعطيالت تابس//تاني نمايندگان، اي//ن هفته در روزهاي يكشنبه، سهشنبه و چهارشنبه جلسه علني دارد. عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي براي پاسخ به سوال جواد كريمي قدوسي، نماينده مردم مشهد و محمود حجتي، وزير جهادكشاورزي نيز براي پاسخ به سوال سيدكمالالدين شهرياري، نماينده دشتي و تنگستان در جلسه علني مجلس حاضر ميش//ود. همچنين رضا صالحياميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي براي پاسخ به سوال حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهينش//هر، برخوار و ميمه به مجلس م//يرود. نمايندگان مجلس ش//وراي اسالمي در جلس//ات خود در اين هفته رسيدگي به گزارش كميس//يون صناي//ع و معادن در مورد طرح حماي//ت از هنرمندان و استادكاران صنايعدستي را ادامه ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.