منازعات غيرمستقيم پایان یابد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نايبرييس مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از درگيري لفظي مس//ووالن از طريق ش//بكههاي اجتماعي گفت: گفتوگوي مستقيم و رودرروي مسووالن با يكديگر به نفع كشور خواهد بود و بهتر است كه اين منازعات ادامه پيدا نكند. علي مطهري با اشاره به درگيري لفظي برخي مسووالن و سران قوا از طريق شبكههاي اجتماعي، در واكنش به سوالي مبني بر اينكه چنين درگيريهايي چه تاثيري در انسجام و وحدت ملي دارد، گفت: مس//ووالن بهجاي اينكه در شبكههاي مجازي و اينستاگرام به يكديگر پاسخ دهند بايد رودررو با يكديگر صحبت كنند. نايبرييس مجلس ش//وراي اسالمي همچنين يادآور شد: مسووالن بهتر است اگر اختالفنظ//ري وجود دارد، رودررو با يكديگر صحبت كرده و اختالفاتي كه با هم دارند را حل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.