آتش به اختيار را نباید هرج و مرج تفسير كرد

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به تبيين اصطالح آتش به اختيار توسط رهبري در نماز عيد فطر گفت: اين اصطالح جنگي است كه فرمانده كل ميگويد و اجازه ميدهد س//ربازان در همان راستا اقدام كنند. اين مطلب را آقا در ميان دانشجويان براي اينكه جمهوري اسالمي بايد از لحاظ فرهنگ قوي باشد، گفتند تا دانشجويان اگر مشكلي ديدند به مسووالن گوشزد كنند نه اينكه خودشان اقدام عملي كنند.

وي افزود: نبايد از آتش به اختيار تفسيري كرد كه هرجومرج ايجاد شود يا عدهاي از طريق آن مقاصد شوم خود را پيگيري كنند. ايشان گفتند كار فرهنگي تميز كنيد. رهبر ما رهبر قانون، حق و منادي صلح است، ايشان براي اينكه بنيه فرهنگي كشور قوي شود اين واژه را به كار بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.