تالش برای ارتقای ثبات مالی کشور

Jahan e-Sanat - - News -

همایش امس//ال محورها و اهداف مهم//ی مانند نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و مدیریت تنگنای اعتباری را دنبال میکند. در کنار این موارد، حفظ دس//تاوردهای تورمی دولت برای تحقق رش//د اقتصادی پایدار نیز موضوع دیگری اس//ت که در قالب محور مهم همایش به بحث گذاش//ته میشود.آثار عدم تعادل بودج//ه و عملیات ش//بهمالی دولت بر ثبات مالی در س//ه ح//وزه آثار نبود تعادل بودجه و عملیات شبهمالی دولت بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی، آث//ار نبود تعادل بودجه دولت بر تعادل ب//ازار بدهی و راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی؛ به عنوان محورهای دیگری است که در همایش امسال سیاستهای پولی و ارزی مطرح و پیرامون آنها مباحثی ش//کل میگیرد.همچنین عوام//ل موثر بر همگرای//ی و واگرایی نرخها در بازاره//ای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نش//ده )جنگ قیمتی( و تاثیر آن بر ریسک بانکی از جمله دیگر مباحثی است که در محور ساماندهی نرخها در بازارهای مالی )بازار سپرده، بازار بین بانکی و بازار بدهی(، بررسی میشود.به نظر میرسد، محور قرار گرفتن سازوکار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی، رش//د اقتصادی و س//المت بانکی به عنوان دو موضوع دیگر همایش امسال به دلیل اهمیت حفظ آرامش موجود در بازار ارز کشور است که در قالب همایش روزهای دهم و یازدهم تیرماه مطرح خواهند بود.همایش به دنبال آن است که موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامهای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بینالمللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز و مدیریت نوس//انات ب//ه همراه تکنرخی کردن ارز را مورد ارزیابی قرار دهد.در محور س//المت بانکی نیز ارتقای نظام نظارت بر بانکها، اجرای کامل استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران، برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانکها، برقراری تعادل در ساختار درآمد- هزینه بانکها، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و راهکارهای اصالح ترازنامه بانکها، بنگاهداری بانکها، بازس//ازی و گزیر در نهادهای مالی و مطالبات غیرجاری مانند داراییهای منجمد، بدهیهای دولت به نظام بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و کفایت س//رمایه بانکها؛ از مباحث مهمی است که در همایش امسال بررسی خواهند شد.

بانک مرکزی در سالهای اخیر تالش کرده با برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق، بر مشکالت مدیریت تنگنای اعتباری فائق آید؛ بنابراین میتوان اثر اقدامات بانک مرکزی برای دس//تیابی به هدف مدیریت تنگناهای اعتباری در نظام بانکی و اقتصاد ایران را در همایش امس//ال بررسی کرد. دستیابی به س//ازوکار مطلوب در تعیین نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارزی کشور یکی از مباحث بسیار کلیدی و حائز اهمیت برای تجار و فعاالن اقتصادی است و از آنجایی که بانک مرکزی در این زمینه توانس//ته اس//ت طی چهار سال اول فعالی//ت دول//ت تدبیر و امید به نتایج امیدبخ//ش و مثبتی در کنترل نرخهای بازار ارز و حذف رفتارهای هیجانی و سوداگرانه دست یابد، میتوان پیرامون اقدامات صورت گرفته بانک مرکزی، مباحثی را در همایش امسال ارائه داد.

همچنین رعایت استانداردهای بینالمللی بانکی از جمله مقررات IFRS و تهیه صورتهای مالی بانکها بر مبنای این استانداردها، در سالهای اخیر به عنوان یکی از مباحث اساسی و کلیدی در نظام بانکی کشور مطرح بوده و بانکه//ا تالش کردند از طری//ق برنامهریزیهای بانک مرکزی، به اجرای مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکداری مدرن نزدیک شوند؛ بنابراین به نظر میرس//د ضروری باشد عملکرد بانکها و برنامههای آینده بانک مرکزی در این بخش نیز بررسی شود.رسیدگی به وضعیت مطالبات غیرجاری، راهکارهای اصالح ترازنامه بانکها و همچنین بررسی موضوعاتی مانند بنگاهداری بانکها؛ از دیگر بحثهای روز نظام بانکی اس//ت. بانکها در س//الهای گذش//ته تالشهایی را برای کاهش میزان مطالبات معوق و فعالسازی داراییهای منجمد انجام داده و همچنین برخی تالشها برای اصالح ترازنامه بانکها صورت گرفته اس//ت و جا دارد در این خصوص نیز برخی بررسیها را در همایش انجام داد.

در عین حال، همایش امس//ال در ش//رایطی برگزار میش//ود که دولت دوازده//م انتخاب و به زودی احتماال ب//ا ترکیبی متفاوت از دولت یازدهم آغاز ب//ه کار خواهد کرد؛ از اینرو انتظار میرود دولت برنامههای جدیدی را در حوزه اقتصادی داش//ته باشد و بخواهد از طریق مقامات ارشد دولتی حاضر در همایش، دیدگاههای خود را ارائه کند.به نظر میرس//د، همایش امسال میتواند با حضور مقامات ارشد دولت و نظام بانکی در فضای بسیار مناسبی برگزار شود و کارکرد موثری را در ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران داشته باشد.

* دبیر بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.