پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت روز صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - News -

علياشرفافخمي،رییسهیاتمدیرهومدیرعاملبانکصنعتومعدن به مناسبت دهم تیرماه، روز صنعت و معدن پیامي صادر کرد.

به گزارش »جهان صنعت« در متن این پیام آمده اس//ت: »اقدامات درخور تحسین دولت تدبیر و امید در عرصه تصمیمگیري کالن اقتصادي در سال اقتصاد مقاومتي و همزمان با اجرایي شدن برجام، بخش صنعت و معدن کشورمان را وارد مرحله ویژهای کرد، در واقع با پایان یافتن دوران تحریم-کهروندتوسعهصنعتیکشورمانوهمگاميبابازارهايبینالمللي را با کندی روبهرو کرده بود- توس//عه صنعتي کشور توانست به ویژه در بخش صنایع بزرگ و زیربنایي شتاب مناسب گرفته و هماهنگ و همگام با صنایع کوچک و متوسط راه خود را براي تولید، ایجاد اشتغال و خروج از رکود باز کند.در این میان بانک صنعت و معدن نیز به عنوان تنها بانک توسعهای و تخصصی بخش صنعت و معدن کشور در سالهای تحریم طرحهای بزرگ فوالدی، سیمانی، پتروشیمی و نیروگاهی را که از مبانی توسعه پایدار و بالنده محسوب میشوند، تامین مالی کرده و بعضی از آنها را به بهرهبرداری رسانده است.

هم//گام با این حرکت، با ش//ناختن ظرفیتهای منطقهای و تامین مالی طرحهای کوچک و زودبازده که نقش مهمی در اشتغالزایی دارند و همچنین ایجاد معاونت بانکی صنایع کوچک و متوسط، توجه خود را به این بخش از صنایع نیز به اثبات رسانده است.تحقق اقتصاد مقاومتی نیز که رکن اصلي اقتصاد کشور بوده و رهبر معظم انقالب همواره برآن تاکید دارند از اهداف اساس//ی است که بانک صنعت و معدن در تدوین برنامههای خود به آن نگاهی ویژه داشته و با تقویت هستههای اساسی توسعه، نظیر تامین مالی صنایع مادر و باالدستی و فناوریهای نوین و استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی برای دستیابی به اقتصاد درونزا و مستقل در مسیر آن گام برمیدارد.

انتخاب روز دهم تیرماه به نام روز صنعت و معدن نشاندهنده اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور ماست و فرصتي است که در هر س//ال به بازبیني راه طي کرده و بررس//ي برنامههایمان در جهت تحقق اهداف توسعهاي کشور بپردازیم.اینجانب روز ملي صنعت و معدن را به همه صنعتگران، کارآفرینان کشور و همچنین همکارانم در بانک صنعت و معدن که با تالش ش//بانهروزي نقش مهم و اساس//ي در تامین مالي پروژههاي صنعتي کش//ور دارند، تبریک عرض کرده و امیدوارم همانند گذشته با برنامهریزی مناسب بتوانیم جایگاه شایسته خود را در توسعه صنعتي کشور بهبود بخشیم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.