افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تاثیرات ثبات مالی بر دو بازار پول و سرمایه را برشمرد و بر هماهنگی بین نهادهای ناظر این دو بازار تاکید کرد.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالحآبادی در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سالجاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار میشود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانکها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت: با توجه به این امر وضعیت داراییها، تسهیالتدهی ...و که بر بانکها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و حتی دچار چالش میکند.رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانکهای کشور اشاره و بیان کرد: حتی در این بین حضور بانکهای کشورمان در عرصههای بینالمللی یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت میشود به نحوی که بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار میگیرد. بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.