بررسی تخلفات بانک مرکزی در مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده 236 خبر داد وگفت: درصورت موافقت اعضای کمیس//یون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضاییه ارسال میشود.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بررس//ی تخلفات بانک مرکزی در خصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بر اساس ماده «236» آییننامه داخلی مجلس گفت: کمیس//یون اقتصادی در جلس//ه کاری مش//کالت موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتماال تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسس//ات مالی و اعتباری، بر اساس ماده «236» آییننامهداخلیمجلسبهمهرگفت:طبقآییننامهمجلسحداقل01 نفر از نمایندگان میتوانند برای بررسی تخلفات طبق ماده «236» درخواست دهندتادرکمیسیونمربوطهبررسیشودکهبرایناساس03 نمایندهطی نامهای درخواست اعمال ماده «236» در خصوص تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را دادهاند.

پورابراهیمی همچنین از جمعبندی گزارشهای بانک مرکزی در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیمگیری نهایی خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.