افزایش نقدینگی، پنج برابر رشد اقتصادی

Jahan e-Sanat - - News -

دانشیار موسس//ه مطالعات پژوهشهای بازرگانی گفت: وقتی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، این حجم اضافه روی قیمتها تخلیه میشود و باعث تورم خواهد شد.

احمد تشکینی افزود: بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کش//ور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی 5 درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در یک دهه اخیر باالی 25 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد به طور متوسط طی سال08 تا49 متوسطرشدنقدینگیحدود82 درصدبهصورتساالنهاست.اگراز سال8331 همنقدینگیراموردبررسیقراردهیم،شاهدهمینوضعیت هستیمورشدنقدینگیدراقتصادایرانهمواره52 درصدبودهوبههمین دلیل رشد بیرویه نقدینگی مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.

عبدالخالق س//جادی، کارش//ناس پولی و بانکی هم با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، تصریح کرد: به طور قطع کارهای اساسی را انجام ندادهایم و وضع ساختار پولی کشور به دلیل بیتدبیری است و این مساله کامال مشخص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.