پايان خالفت داعش

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

تصرفكاملمسجدنوري يك فرمانده ارتش عراق از تصرف كامل مسجد نوري توسط واحدهاي ويژه ارتش عراق خبر داد. او در عين حال عنوان كرد كه مناطق ديگري از موصل نيز به تصرف ارتش عراق درآمده است.

نخست وزير عراق پس از پيشروي نيروهاي ارت//ش در موص//ل از نيروه//اي نظامي عراق خواست به نبرد بر سر آزادسازي موصل پايان دهند. دولت عراق ابراز اميدواري كرده است كه تا چند روز ديگر اين نبرد خاتمه يافته و كنترل كامل ش//هر به دست نيروهاي ارتش بيفتد. بر اساس ارزيابيهاي نظامي، نيروهاي داعش تنها 40 درصد كنترل منطقه قديمي شهر موصل را در اختيار دارند. عمليات آزادس//ازي موصل با پش//تيباني نيروي هواي//ي آمريكا و ائتالف ضدداعش صورت گرفته است.

نيروهاي وابس//ته به گروه تروريستي »دولت اس//المي« پس از نزديك شدن نيروهاي ارتش عراق ب//ه مواضع خود، اقدام به انفجار مس//جد بزرگ نوري در موصل كرده بودند. گفته ميشود نيروه//اي داعش در موصل به كمتر از 350 نفر رسيدهاند.بسياريازنيروهايداعشازجملهرهبر آن، خاك عراق را ترك كردهاند و احتمال ميرود به مناطق مرزي سوريه رفته باشند. 8 ماه نبرد نبرد بر سر آزادسازي موصل از چنگ داعش هشت ماه پيش آغاز شد. در جريان درگيريهاي بين نيروهاي دولتي و نيروهاي وابسته به داعش، هزاران نفر از شهروندان موصل كشته شدهاند. از تعداد دقيق قربانيان جنگ موصل اطالع دقيقي در دست نيست.

900 هزار نفر از مردم اين شهر، يعني تقريبا نيمي از جمعيت آن، پيش از استقرار داعش در موصل، از اين شهر گريخته بودند. نيروهاي داعش براي حافظت از خود از مردم بيدفاع اين شهر به عنوان سپر انساني بهره ميگرفتند. كاهشسرزمينودرآمدهايداعش ب//ه باور تحليلگران، گ//روه داعش 60 درصد از س//رزمينهاي تحت كنترل خود و 80 درصد درآمدش را از دس//ت داده اس//ت. اين گروه در ژانويه س//ال 2015 )دي (93 حدود 90 هزار و 800 كيلومت//ر خاك در اختيار داش//ت ولي در ژوئن امسال اين رقم به 36 هزار و 200 كيلومتر رسيده است.

بدترين سقوط گروه حكومت اسالمي در شش ماهه نخست سال 2017 بود كه در اين دوره، 24 هزار كيلومتر از سرزمينهاي در اختيار خود را از دستدادهاست.كلمبوساستراك،تحليلگرارشد خاورميانه گفت: سه سال پس از اعالم »خالفت اسالمي«، واضح است كه پروژه حكومتداري اين گروه شكست خورده است.

اين موسسه همچنين از سقوط 80 درصدي درآمدهاي گروه داعش خبر داده و گفته اس//ت در حالي كه اين گروه در س//ه ماهه دوم س//ال 2015 حدود 81 ميليون دالر درآمد داشت، اين رقم در سه ماهه دوم سال 2017 به 16 ميليون دالر سقوط كرد. محاصرهكاملرقه داعش پس از عراق در س//وريه نيز به پايان خود نزديك ميش//ود. ائت//الف مورد حمايت آمريكا در سوريه اعالم كرده محاصره رقه، مقر اصلي داعش در س//وريه را كامل كرده اس//ت. يك روز پي//ش از آن پايان »خالفت داعش« در عراق اعالم شده بود.

بر اس//اس اطالعات مختلف نيروهايي كه در مبارزه با »دولت اس//المي« به سر ميبرند، آخرين روزنه فرار اين گروه تروريس//تي از رقه نيز مسدود و حلقه محاصره جهادگرايان كامل شده است.

ديدهبان حقوق بشر سوريه مستقر در لندن و منابع متعلق به كردهاي سوريه در ساعات پاياني پنجشنبه گذشته خبر دادند كه آخرين راه خروج تروريستها از پايتخت خودخوانده داعش واقع در شمال سوريه بسته شده است.

يكي از سخنگويان اين عمليات گفته است، نيروهاي دمكراتيك سوريه تروريستهايي كه توسط فرماندهانش//ان كامال به حال خود رها شدهاند را در تمامي جبههها زير فشار شديد قرار دادهاند. به گفته منابع كردهاي سوريه، هنوز هم دستكم چهار هزار جنگجوي داعش در رقه به سر ميبرند.

شهر رقه سوريه، در كنار موصل در عراق كه تقريبا بهطور كامل از وجود داعش پاكسازي شده، مهمترين مقر گروه تروريستي »دولت اسالمي« محسوبميشود.نزديكبهسههفتهپيشائتالف نيروهاي سوريه دمكراتيك براي نخستينبار وارد مقر اصلي داعش در س//وريه شده و مناطقي از حوزه تسلط آنان را به زير كنترل خود درآوردهاند. آنها روز 6 ژوئن حمله براي آزادسازي رقه را آغاز كرده بودند.

نيروهاي س//وريه دمكراتيك ائتالفي اس//ت بستهشدنپروندهدرحلب فعاالن سوري اعالم كردهاند كه نيروهاي ارتش سوريه توانستهاند آخرين محل حضور داعش در استان حلب را تحت كنترل خود درآورند.

فع//االن اعالم كردند ك//ه درگيريها ميان نيروهاي س//وري و داع//ش در محورهايي در مسير الرصافه- اثريا متمركز بود كه اين مسير شهر رقه را به استان حلب متصل ميكند. منابع گفتهاند كه ارتش سوريه با پشتيباني نيروهاي هوايي به حمله خود به مس//ير الرصافه- اثريا ادامه داد و توانست پيش//روي استراتژيكي را رقم بزند.

منابع خاطرنش//ان كردند كه ارتش س//وريه پايگاههاي جديدي را در اين منطقه تحت كنترل خود درآورده و اين پيش//روي نيروهاي داعش را واداشت تا از طريق مسير الرصافه- اثريا، از حومه جنوبش//رقي حلب عقبنشيني كنند كه اين امر به حضور داع//ش در حلب به صورت كامل پايان داد. از سوي ديگر، در استان ديرالزور ارتش سوريه حمالت داعش به تعدادي از ايستهاي نظامي در محور جنوبي اين ش//هر را دفع كرد. ارتش سوريه اعالم كرد كه تلفات و خسارتهاي س//نگيني را به داعش در حومه شرقي ديرالزور وارد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.