برگزاري نشست وزراي دفاع ناتو در بروكسل

Jahan e-Sanat - - News -

دبيركل ائتالف نظامي ناتو گفت، در نشس//ت پنجشنبه گذش//ته وزراي دفاع اين ائتالف كه مس//ايل افغانس//تان و حمالتسايبريمحوريتداشت،پيشرفتهاييدرچالشهاي پيشروي اين ائتالف به دست آمده است.

وزراي دفاع ناتو درباره طيف گس//تردهاي از مسايل مثل افغانستان، حمالت سايبري و تروريسم به بحث پرداختند. در همين حال دبيركل ناتو گفت: ما امروز به بحث درباره قابليتها و مشاركتها در ماموريتهاي ناتو و عملياتهاي آن پرداخته و من انتظار حصول پيشرفتهايي را داشتم.

استولتنبرگ در اين نشست همچنين با رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا ديدار كرد و گفت: ما درباره اين كه چطور همكاريهايمانرادرآيندههرچهبيشتربهپيشببريمصحبت كرديم. استولتنبرگ گفت: ناتو به تقويت حضورش در درياي سيا و منطقه افغانستان ادامه خواهد داد.

او گفت: نقش ناتو نسبت به نيروهاي امنيتي افغان آموزشي، مش//اورهاي و حمايتي خواهد بود. او اظهار كرد: كاري كه ما اكنون انجام ميدهيم عملياتهاي جنگي نيست بلكه كمك به افغانها براي جنگيدن و همچنين تقبل كامل مسووليت امنيت در كشورشان است.

استولتنبرگ درباره افزايش فعاليتهاي نظامي در درياي بالتيك نيز گفت: ما درخصوص رزمايشهاي خود ش//فاف هستيم و از روسيه ميخواهيم درباره رزمايشهايش شفاف باشد. دبيركل ناتو در عين حال در يك كنفرانس خبري بعد از نشست وزراي دفاع اين ائتالف در شهر بروكسل گفت: ناتو در حال تقويت تالشهايش در همه حوزهها ش//امل هوايي، زميني، دريايي و س//ايبري به منظ//ور دفع انواع تهديدها از جمله تروريسم است.

وي گف//ت كه يك واحد اطالعات تروريس//م در مقر ناتو تشكيل شده تا به تبادل اطالعات و تحليلها به شكلي موثرتر در حوزه تهديدهاي تروريستي بپردازند. وي خاطرنشان كرد: امسال سومين سال متوالي تسريع سرمايهگذاري دفاعي در ميان كانادا و همپيمانان اروپايي ناتو بوده و به معناي افزايش 46 ميليارد دالري هزينههاي دفاعي از سال 2015 تاكنون است.

اس//تولتنبرگ گفت: ناتو توقع دارد روماني به همراه پنج كش//ور ديگر و همچنين لتوني و ليتواني به صرف دو درصد توليد ناخالص داخلي خود براي بودجه دفاعي بپردازند. او گفت كهناتوهمچنينبهسرمايهگذاريدراهدافجديددرقابليتها پرداختهكهشاملتجهيزاتسنگين،هواپيماهايسوخترسان و در اختيار داشتن نيروهاي بيشتر با قابليت جابهجايي از طريق هشدار سريع ميشود.

وي افزود: تقويت حضور ما در اس//توني، لتوني، ليتواني و لهستان به شكل كامال عملياتي اكنون اجرا شده است و مقر واحد چندمليتي ما در لهستان فعال است. اين پيامي واضح به هرگونه متجاوز احتمالي خواهد داد.

استولتنبرگ درباره منطقه درياي سياه نيز گفت: چند روز پيشمقرواحدچندمليتييگانجنوبشرقمادررومانيفعال شد و اين يگان به اجراي رزمايشهايي ميپردازد و بريتانيا با جتهايش در آسمانهاي منطقه گشتزني ميكند. دبيركل ناتو همچنين اعالم كرد كه قرار است نشست بعدي اين ائتالف در شهر بروكسل در تابستان 2018 برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.