شرايطمعافيت

Jahan e-Sanat - - News -

مسووالن مرزي و گمركي آمريكا در اجراي نسخه فرمان منع مهاجرت كه به تاييد ديوان عالي رسيده، نقش اصلي را بازي ميكنند. اين ماموران در فرودگاهها و معابر مرزي با يونيفرم آبي مدارك مسافران ورودي به آمريكا را كنترل ميكنند. پيشتر در ماه فوريه و صدور فرمان اوليه اجرايي ترامپ در منع مسافرت، اين ماموران كنترل مرز و گمرك دچار سردرگمي شده و بسياري از مسافران داراي ويزاي آمريكا را راه نداده بودند هرچند اين افراد بعدا توانس//تند وارد آمريكا شوند.

اين قانون در مورد شهروندان ايران، سوريه، يمن، ليبي، سودان و سومالي اعمال ميشود. قانون فوق بيش از همه فرودگاهها را تحتتاثير قرار خواهد داد و اتباع شش كشور تحتتاثي//ر آن عمدتا از فرودگاهه//اي نيويورك، ميامي، لسآنجلس و سانفرانسيسكو وارد آمريكا ميشوند.

ويزاهاي//ي كه تاكنون صادر ش//دهاند، تحت تاثير قرار نميگيرند اما وزارت خارجه دستورالعمل جديدي صادر كرده كه ميگويد متقاضيان ويزا از ش//ش كش//ور مورد نظر بايد رابطه نزديك خويشاوندي با فردي در آمريكا را ثابت كنند. اين رابطه شامل والدين، فرزند، همسر، داماد و عروس، خواهر و برادر ميشود. اين بند با برخي استثنائات دربرگيرندهپناهجويانيميشودكهدرانتظارتاييدورودشان به آمريكا هستند.

طبق قوانين جديد مادرب//زرگ و پدربزرگ، نوه، عمه و خاله، عم//و و دايي، خواهرزاده و برادرزاده، خاله- عمهدايي- و عموزاده، خواهر و برادر همسر، و نامزد جزو روابط نزديك خويشاوندي قلمداد نميشود. اين قانون از ساعت 8 شب شرق آمريكا روز پنجشنبه اجرايي شد. دولت ترامپ براي كنترل بيشتر مرزهاي زميني عمدتا با مكزيك، براي كنترل بيش//تر افرادي كه وارد خاك آمريكا ميش//وند و همچنين كنترل بهتر بر موارد قاچاق مواد مخدر، به تازگي از 1400 رديف ش//غلي جديد ب//راي مراكز ورودي مرزي اعالم كرده است. استثناها ماموران كنس//ولي يا مرزباني آمريكا براس//اس فرمان 13780 اختياراتي دارند كه براساس آن ميتوانند آن دسته از اتباع اين شش كشور كه شامل موارد فاميل نزديك يا كار و دانشجويي نيستند را مستثني كنند و به آنها ويزا دهند. چنين افرادي از ممنوعيت ويزا معاف شدهاند:

- افرادي كه براي مدتي طوالني قبل مجوز كار، تحصيل و ديگر فعاليتهاي بلندمدت در آمريكا را داشتهاند و اكنون خارج از آمريكا هستند.

- شهروندان اين شش كشور كه تابعيت كشوري ديگر را دارند و گذرنامهشان معتبر است.

- شاغالن كسب و كار عمده كه جلوگيري از ورود آنها به آمريكا به تعهداتشان ضربه ميزند.

- افرادي كه براي ديدار با يكي از اعضاي خانواده قصد ورود ب//ه آمريكا دارند و جلوگيري از ورودش//ان ميتواند ايجاد دشواري كند.

- اگر متقاضي نوزاد، كودك يا افراد نيازمند به مراقبت پزشكي است.

- ش//هروندان اين شش كشور كه توسط دولت آمريكا يا از جانب دولت اس//تخدام ش//دهاند و به آمريكا خدمات ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.