تهديد ايتاليا به بستن بنادر خود به روي پناهجويان

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC تهديدهاي ايتاليا مبني بر بستن بنادر خود به روي قايقهاي پناهجويان، هشداري براي كشورهاي اتحاديه اروپا شده و در اين ميان آلمان كمكهاي مالي بيشتري در اختيار ايتاليا قرار ميدهد و اتحاديه اروپا هم آماده حمايتهاي مالي از ايتاليا شده است. پس از آن كه ايتاليا تهديد كرد مرزهاي آبي خود را به روي قايقهاي پناهجويان خواهد بست، صدراعظم آلمان اعالم كرد كه كمكهاي مالي اين كشور به ايتاليا براي سامان دادن امور پناهجويان افزايش خواهد يافت. دولت اين كشور در نظر دارد در صورتي كهكشورهاياتحاديهاروپا،ايتاليارابابرنامههايمشخصخودكمكنكنند، استفاده كشتيهاي نجات پناهجويان را از بنادر ايتاليا ممنوع كند و قايقها را به سواحلي كه پناهجويان از آن به حركت درآمدهاند بازگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.