شرايط غيرعادي رابطه مسكو- واشنگتن

Jahan e-Sanat - - News -

وزير خارجه روس//يه ضمن غيرعادي خواندن روابط كنوني مس//كوواشنگتن، ابراز اميدواري كرد كه اولين ديدار روساي جمهور دو كشور در آلمان به روشن كردن افقهاي روابط دو طرف كمك كند. سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه درباره ديدار قريبالوقوع والديمير پوتين، رييسجمهور اين كشور با دونالد ترامپ، همتاي آمريكايياش در حاشيه نشست گروه بيست در شهر هامبورگ آلمان )كه قرار است روزهاي هفتم و هشتم ژوئيه برگزارشود(،ابرازاميدواريكردكهاولينديدارايندورييسجمهوربهروشن شدن افقهاي روابط دو جانبه مسكو- واشنگتن كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.