فدراليسم، نسخه ماكرون براي سوريه

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP رييسجمهور جوان و تازهكار فرانسه در تالش است بار ديگر فن ديپلماسي خود را به نمايش بگذارد. وي به زودي با در دست داشتن طرح جديدي براي حل بحران سوريه ميزبان رييسجمهوري آمريكا خواهد بود. امانوئل ماكرون كه پيشتر در حاشيه نشست سران ناتو در بروكسل با دونالد ترامپ ديدار كرده در جشن سالروز انقالب فرانسه در41 ژوئيه و در جريان مانور نظامي در خيابان شانزهليزه ميزبان ترامپ خواهد بود. وي قرار است در اين ديدار پيشنهاد فرانسه را مبني بر اينكه فرمول فدراليسم مناسبترين راه براي حل بحران سوريه است، مطرح كند و اينكه تالش براي آن نيازمند حمايت گروههاي منطقهاي و بينالمللي به شكل برابر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.