ازدواج همجنسگرايان در آلمان قانوني شد

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهول/ه- نماين//دگان مجلس آلم//ان به قانوني ش//دن ازدواج همجنسگرايان راي دادهاند. به اين ترتيب زوجهاي همجنسگرا از حقوق كامل از جمله حق فرزندخواندگي برخوردار خواهند بود. بيشتر احزاب سياسيآلمانازاينمسالهحمايتكردنداماشماريازمتحدانمحافظهكار آنگال مركل، صدراعظم آلمان با آن مخالفت كردند. مركل مدتها با ازدواج همجنسگرايان مخالف بود و دليل آن را نگراني از شرايط زندگي كودكان ميدانست. اكثريت نمايندگان مجلس آلمان چند روز پس از آنكه مركل از مخالفت با طرح ازدواج همجنس//گرايان در مجلس دست برداشت، از قانوني كردن اين ازدواج حمايت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.