احتمالاخراجديپلماتهايآمريكاييازروسيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه از پاسخ متقابل اين كشور به اقدامات خصمانه آمريكا خبر داد.

ماريا زاخارووا گفت: اقدامات متقابل در مقابله با بستههاي تحريمي آمريكا بر ضد روسيه فقط در وزارت امورخارجه روسيه در حال بررسي است. وي افزود: آمريكا از زمان باراك اوباما دسترسي ديپلماتهاي روسيه به ويالي خارج شهر نماينده دائم روسيه در سازمان ملل متحد در نيويورك و سفارت روسيه در واشنگتن را از دسامبر سال6102ميالدي ممنوع كرده است،همچنين53 ديپلماتروسواعضايخانوادهشاننيزازآمريكااخراج شدهاند كه مسكو تاكنون پاسخي به اين اقدامات نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.