ديدار گوترش با وزير امور خارجه قطر

Jahan e-Sanat - - News -

دبيركل سازمان ملل طرفهاي بحران ديپلماتيك در حوزه خليج فارس را به اين امر ترغيب كرد كه به صورت تدريجي اوضاع را آرام ساخته تا اين امر مقدمهاي براي فراهم كردن ش//رايط الزم جهت انجام گفتوگوهاي جدي ميان آنها باشد. سخنگوي آنتونيو گوترش اعالم كرد كه گوترش با وزير امور خارجه قطر ديدار كرد و دو طرف در اين ديدار به تبادل نظر درخصوص بحران در ميان كشورهاي عربي حوزه خليج فارس پرداختند. وي با بيان اينكه گوترش از نزديك اوضاع پيرامون قطر را دنبال ميكند، درست بودن اطالعاتي پيرامون امكان ارجاع پرونده بحران ميان كشورهاي حوزه خليج فارس به شوراي امنيت را تكذيب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.