فروش24/1 ميليارددالريسالحآمريكاييبهتايوان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-آمريكاقصدداردمبلغ24/1 ميليارددالرسالحبهتايوانبفروشد كهنخستينمورددردورانرياستجمهوريكنونيآمريكامحسوبميشود و اقدامي است كه باعث خشم پكن خواهد شد. هيتر نوئرت گفت كه دولت دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته به كنگره درباره پيشنهاد فروش هفت مورد تسليحاتي به تايوان مواردي را مطرح كرده است. وي ادامه داد: ارزش اين تسليحات24/1 ميليارددالراست.وزارتخارجهآمريكاهمدربيانيهاياعالم كرد، اين بسته تسليحاتي شامل پشتيباني تكنيكي براي چهار رادار هشدار، موشكهاي ضد رادار سريع، اژدر و قطعات موشكي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.