5

Jahan e-Sanat - - News -

در معامالت كمرونق بورس تهران در هفته گذشته دماسنج بازار سرمايه نسبت به هفته قبل 32 واحد افت كرد اما شاخص آزاد شناور با رشد 204 واحدي مواجه ش//د. به گزارش ايسنا، در سه روز كاري بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذش//ته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي از تراز 78 هزار و 736 واح//دي ت//ا رقم 78 هزار و 704 واحدي پايين آمد و در نتيجه 32 واحد نسبت به هفته گذشته افت كرد. همچنين شاخص آزاد شناور كه در تراز 85 هزار و 626 واحدي قرار داش//ت، با رش//د 204 واحدي، به رقم 85 هزار و 830 واحدي رسيد. عالوه بر اين شاخص بازار اول 10 واحد رشد و شاخص بازار دوم 252 واحد افت داشت. در پنج روز كاري هفته گذشته، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 4016 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل با 46 درصد كاهش مواجه شد. در ضمن تعداد 2294 ميليون ان//واع اوراق بهادار در بي//ش از 91 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 24 و 52 درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد. اين در حالي است كه 23 ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 235 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با 35 و 34 درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شد. در اولين روز معامالت تاالر شيشهاي در هفته گذشته خودروييها نسبت به هفته گذشته شرايط بهتري را تجربه كردند و تعداد بيشتر نمادهاي اين گروه با رشد در قيمت پاياني مواجه شدند اما در گروه بانكها و موسسات اعتباري روند چندان مطلوب نبود و اكثريت نمادها در اين گروه شاهد افت در قيمت پاياني بودند. موضوعاتي كه درباره بانكها و موسس//ات مالي و اعتباري در اين روزها رخ داده و بياعتمادي تعدادي از سپردهگذاران بانكي را در پي داشته، سبب شده كه اين جو منفي به نمادهاي بورسي موسسات مالي و بانكها هم كشيده شود و قيمت تعدادي از سهمهاي اين گروه نيز روند كاهشي را در پيش گيرند. در روز اول معامالت در گروه فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هستهاي شرايط قيمت سهمها رو به كاهش بود به طوري كه تعدادي از پااليشيهاي اين گروه در افت هر چه بيشتر دماسنج بازار تاثير بسزايي داشتند اما در گروه قند و شكر شرايط تا حدودي متفاوت بود و اكثر نمادهاي اين گروه توانستند در قيمت پاياني رشد داشته باشند به طوري كه در تعدادي از نمادهاي اين گروه شاهد صف خريد بوديم. در گروه فلزات اساسي در دومين روز معامالت تعداد زيادي از نمادها توانستند در قيمت پاياني و قيمت آخرين معامله از خود رشد نشان دهند اما نمادهاي شاخصس//از و پرمعامله در گروه خودرويي روند رو به كاهش را در قيمت پاياني تجربه كردند هرچند نمادهايي كه حجم معاملهش//ان در اين گروه كمتر بود، توانستند مقداري رشد را در قيمت پاياني خود تجربه كنند. عالوه بر اين قنديها توانستند بار ديگر در مركز توجه نوسانگيران بورس تهران قرار گيرند و جز در يك نماد يكدست رشد كنند. در برخي نمادهاي اين گروه صف خريد مشاهده ميشود. در گروه سيمان، آهك و گچ و سيمان شرق از بيشترين حجم معامله برخوردار بودند اما در نهايت نسبت به روز قبلش 0/1 درصد در قيمت پاياني افت كردند اما در نماد سيمان دورود كه از بيشترين ارزش معامله در اين گروه برخوردار بود، شاهد رشد حدود يك و نيم درصدي در قيمت پاياني بوديم. در آخرين روز معامالت هفته گذشته در گروه فلزات اساسي نماد سهامي ذوبآهن اصفهان كه حجم معامالتش 24 ميليون سهم بود و ارزش معامالت آن به يك ميليارد و 700 ميليون بالغ ميشد، روند كاهشي در قيمت پاياني را تجربه كرد اما در عين حال نماد كالسيمين كه بيشترين ارزش معامله در اين گروه را داشت با نزديك به پنج درصد رشد در قيمت پاياني مواجه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.