2 انتظار سهامداران از دولت جديد

Jahan e-Sanat - - News -

مجيد س/ليميبروجني- بازار س//رمايه روزهاي آرام و بيرونقي را ميگذراند. اين ركود و رخوتزدگي بهگونهاي است كه طي چند روز گذش//ته نماگر اين بازار مهم اقتصادي بيشتر با رنگ قرمز بر تابلوهاي تاالر شيشهاي ديده شده است. دولت يازدهم در چهار سال گذشته تالش بس//ياري را صرف ترميم آس//يبهاي متاثر از عملكرد دولت قبل كرد اما واقعيت اين است كه مردم و كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه انتظارات بيشتري از دولت و تيم اقتصادياش دارند. ورود اقتصاد به دايره رونق، اولين انتظار سهامداران بازار بورس تهران است و به نظر ميرسد دستيابي به آن منوط به اعمال سياستهاي انبساطي در كنار سياستگذاريهاي پولي و مالي جديد و متناسب با حال و روز اقتصاد كش//ور است. بازار سهام به استراتژيهاي جذاب و مديريتشدهاي نياز دارد تا بتواند اعتماد سهامداران را جلب كند. همواره در بورسهاي بزرگ جهاني نهادهاي سياستگذار در پي ارائه ابزارها و مكانيسمهايي هستند تا بتوانند عمق و وسعت بازار را افزايش دهند. فعاالن اين حوزه براي بهبود اوضاع در آينده از دولت انتظار دارند فارغ از اعداد شاخص به محورهاي توسعه ب//ازار توجه كند. توجهي كه س//رمايهگذاران از مسووالن انتظار دارند، منوط به اين واقعيت است كه سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمابه بتواند برنامهاي مدون، جامع و استراتژيك را تدوين كند و در عين حال، دولت نيز اين برنامه را به صورت سياس//تهاي ساختاري در توسعه سرمايهگذاري بپذيرد. انتظارسرمايهگذاران در اين مس//ير الزم اس//ت تمام//ي نهادهاي تصميمگي//ر و اثرگ//ذار در اقتص//اد اي//ران تابع سياستهاي كالن و س//اختاري سرمايهگذاري باش//ند. بر همين اساس، انتظار سرمايهگذاران از دولت اين اس//ت كه در وهله اول نقشي در خور توجه براي بازار س//رمايه در نظر بگيرد و در وهله دوم،مسيراقتصادكشوررابرايتوسعهازطريقبازار سرمايههمواركند؛مسيريكهپيشزمينهتوسعه اقتصادي است. به هر سوي، شاخصهاي توسعه اقتصادي و ارتباط آن با بازار سرمايه كامال مشخص است؛شاخصهايكهتوسطكشورهايتوسعهيافته تجربه شده و ديگر نياز نيست كه ما نيز آيتمهاي جديد ب//راي آن اختراع كنيم و به دنبال راههاي تجربهنشدهباشيم.راهيكهكشورهايتوسعهيافته براي دستيابي به توسعه مالي پيمودهاند، ميتواند تجربه مفيدي براي استفاده ديگر كشورها باشد. با توجه به اينكه بيش از نيمي از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقيم و غيرمستقيم مربوط به شركتهاي توليدكننده موادخام مانند محصوالت پتروشيمي، فوالد، سنگآهن ...و است، نوسانات قيمتهاي جهاني و نرخ ارز بر سودآوري اين شركتها اثرگذار خواهد بود و به تبع آن ارزش بازار نيز دستخوش تغيير خواهد شد. با توجه به اينكه در اين حوزه چندان تغييراتي نداشتيم، افت ش//اخص و ارزش معامالت با اين ابعاد را ناشي از متغيرهايجهانينميدانيم. مهمترينچالشها مهمترين چالش پيشروي فعلي بازار دو متغير كالن داخلي نرخ بهره و نرخ ارز اس//ت كه بر دوش بازار سرمايه و به تبع آن، اقتصاد سنگيني ميكند. باالبودنهزينهپول،ديگررغبتيبرايسرمايهگذاران و شركتها براي سرمايهگذاري و توسعه نگذاشته و افت حجم بازار نيز يكي از نش//انههاي گران بودن هزينه پول اس//ت. با اصالحات بانك مركزي مبني بر شفافس//ازي صورتهاي مالي بانكها، الزام به عدم شناسايي سودهاي موهوم مبني بر وجه التزام دريافتي، كوچكسازي داراييهاي ثابت بانكها و اجراي مرحله اول برنامه اصالح نظام بانكي و مالي كشور كه با توافق تيم اقتصادي دولت و بانك مركزي بايد به زودي اجرا شود، مطمئنا به دنبال آن، مشكل نرخ بهره حل خواهد شد ولي بايد اين را در نظر داشت كه فرصت براي اجراي اين كار در حال از دست رفتن استوديرشدناجرايآنبرايبانكهاوشركتهاي حقوقيتسهيالتگيرندهخطرناكخواهدبود.موضوع بعدي،پاييننگهداشتننرخارزدرجهتجلوگيرياز تورماست.بهنظرميرسدكهبانكمركزيبايدكمي شجاعت به خرج دهد و به نسبت تورم، تغييراتي در اين نرخ ايجاد كند چراكه با افزايش مناسب و آهسته نرخ ارز، توليدات داخلي قابليت صادرات پيدا خواهند كردودربازارهايجهانيرقابتپذيرميشوندوبهتبع آن، بسياري از صنايع بورسي رشد خواهند كرد. فرصتطاليي بدون ترديد در شرايط موجود، فرصتي طاليي ب//راي بهرهمندي از س//رمايههاي خارجي حاصل از اجراي برجام فرارس//يده و ورود اين س//رمايهها، ظرفيتهاي تازهاي را پي//ش روي بازار بورس قرار خواهد داد. با قوت گرفتن برجام و تقويت تاثير آن در اقتصادكشورطيسالهايآينده،اگرعزمجديتري براي جذب سرمايهها وجود داشته باشد، عالوه بر سرمايهگذارانداخلي،سرمايهگذارانخارجينيزبازار ايران را انتخاب خواهند كرد. در اين شرايط است كه سرمايهگذاران به عنوان يك بازار برتر و نوظهور به بازار سرمايه ايران ورود خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.