پيگيري مجلس درباره پرتفوي سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News -

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكي//د كرد كه مجلس و كميس//يون متبوعش به بازگش//ت هفت ش//ركت پااليشگاهيخارجشدهبهپرتفويسهام عدال//ت اصرار دارند و تا حصول نتيجه آن را پيگي//ري ميكنند. احمد اناركي محم//دي در گفت وگو با خانه ملت با اش//اره به ابهامات موجود در آزادسازي سهام عدالت گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و كميسيون اقتصادي مجلس بارها جلساتي براي ساماندهي و آزادس//ازي سهام عدالت با مسووالن بخش اجرايي برگزار كردهاند و به دنبال اجرايي ش//دن آن هس//تند كه در اين جلس//ات نمايندگان دول//ت نيز وعده آزادسازي س//هام را دادهاند كه تاكنون اقدامي در اي//ن زمينه صورت نگرفته است. نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلسشوراياسالميبابياناينكهيكي از مطالبات مردم موضوع تعيين تكليف س//هام عدالت بوده كه بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: اگر به مردم س//هامي داده ميشود بايد حق استفاده از سهام نيز براي مردم باش//د تا مردم فرهنگ سهامداري را ياد بگيرند و ارزش سهام خود را بدانند. اناركيمحمدي ادامه داد: هدف از آزادسازي در حقيقت اين است كه هر فرد بداند چقدر سهم داشته و اين سهم ارزشگذاري شود و اگر ساالنه نيز سودي داشت بداند اين سود چقدر بوده و بتواند اين سود را دريافت كند. وي با بيان اينكه طرح سهام عدالت نيز مانند يارانههانتوانستكمكيبهتوانمندسازي اقشار نيازمند جامعه كند، يادآور شد: در ح//ال حاضر مردم نميدانند مالك چه چيزي هستند و تنها برگهاي در دست دارند، بنابراين بايد با آزادسازي و بازنگري اساسيدراصلطرحسهامعدالتوتغيير در ساختار اداري آن به مفيد بودن اين طرح براي اقشار ضعيف جامعه كمك كرد.ايننمايندهمردمدرمجلسدهم،با انتقادازخروجهفتشركتپااليشگاهي از پرتفوي سهام عدالت، افزود: اگر قرار باشد دولت شركتهاي سودده و خوب را همانند اين هفت شركت پااليشگاهي از پرتفوي سهام عدالت خارج كند، ديگر شركتي وجود ندارد كه در سهام عدالت ارزش داش//ته باش//د. وي با بيان اينكه مجلسوكميسيوناقتصاديبهبازگشت اينهفتشركتپااليشگاهيبهپرتفوي س//هام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتيجه آن را پيگيري ميكند، ادامه داد: دولت بايد مشخص كند كه از چه مجرا و چه ش//ركتهايي قرار است به مردم سهام و سود آن پرداخت شود، چرا براي مجلسقانعكنندهنيستكهشركتهاي سودده از سبد سهام عدالت خارج شوند. عضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراي اسالمي، با اشاره به بررسي مصوبه دولت براي خروج هفت شركت پااليشگاهي در هيات تطبيق مصوبات تصريح كرد: بازگشتشركتهاييكهدراختيارسهام عدالت بوده به دولت مغاير با مقررات و قوانين سهام عدالت است و دولت در اين بخش تصرف مالكيتي نداشته بنابراين هيات تطبيق مصوبات بايد آن را مغاير با قوانين اعالم كند.

براي دريافت س/ود حس/اب افتتاحنكنيد

افزون بر اين مشاور رييس سازمان خصوصيسازيالزامبرخيشعببانكها به مشموالن سهام عدالت را براي افتتاح حساب جديد خالف قانون اعالم كرد و گفت: براي برخورداري مشموالن از سود سهام عدالت، نياز به افتتاح حساب جديد نيست و ميتوان شماره شباي هر حس//ابي را وارد سامانه كرد. جعفر س//بحاني در گفتوگو با ايرن//ا افزود: هر فرد ايراني مش//مول سهام عدالت ميتواند ش//ماره شباي حسابي كه در نظام بانكي دارد را وارد س//امانه سهام عدالت كند. وي ادامه داد: در اين طرح نياز به افتتاح حساب جديد نيست، مگر آنكه حس//اب فرد مشمول در سيستم بانكي مسدود شده باشد يا اصال حسابي نداشته باشد. سبحاني درباره درخواست و اصرار برخي بانكها از شهروندان براي افتتاح حساب به منظور واريز سود سهام عدالتگفت:سازمانخصوصيسازيدر اطالعيههاي خود چندين بار اعالم كرده استكههيچبانكيحقنداردمشموالن را ملزم به افتتاح حساب جديد كند و اگر فرد يك حساب در هر بانكي داشته باش//د، ميتواند براي آن ش//ماره شبا درخواست كند. سبحاني با بيان اينكه م//ردم گزارشهاي//ي در اين زمينه به سازمان خصوصيسازي ارسال كردهاند، اظهار داشت: پيگيريها نشان ميدهد كه اين تخلفات در سطح برخي شعب بانكها بوده و اينگونه نيست كه بانك به صورت سيس//تمي به شعب دستور داده باش//د. وي ملزم كردن مشتريان بانك//ي براي افتتاح حس//اب جديد را خ//الف قان//ون دانس//ت و تاكيد كرد: تنها در صورتي فرد بايد حساب جديد افتتاح كند كه هيچ حسابي در بانكها نداشته يا حساب وي به داليلي مسدود شده باشد. وي با يادآوري اينكه آخرين ثبتنامه//اي مربوط به س//هام عدالت در آذر م//اه 94 انجام و پرونده س//هام عدالتبستهشد،گفت:اكنونگروههاي ش//غلي متعددي از جمله روستاييان، عش//اير، كارمندان دولت، خبرنگاران، كارگران فصلي و خدام مس//اجد جزو مشموالن سهام عدالت هستند. وي با يادآوري اينكه پيش از پايان تابس//تان نخستين مرحله واريز سود مشموالن سهام عدالت انجام ميشود، تاكيد كرد: براي واريز س//ود، داشتن شماره شباي حساب بانكي فرد مشمول الزامي است. مشاور رييس سازمان خصوصيسازي از راهاندازي مركز پاسخگويي به سواالت و ابهامات مردم در اين سازمان خبر داد و گف//ت: اين مركز هر روز از 9 صبح تا 7 بعدازظهر پاس//خگوي مردم است و هموطنان ميتوانند در تماس با شماره 83338 كه قابليت پوشش 90 تماس همزمان را دارد، پرس//شهاي خود را با كارشناس//ان حوزه سهام عدالت در ميان بگذارند. مش//اور رييس سازمان خصوصيس//ازي با اعالم آمار جديد از ثبتنامهاي مردم اظهار داش//ت: از 30 فروردينتاكنونحدود53 ميليوننفر به سامانه سهام عدالت مراجعه كردهاند كه از اين ميزان 28 ميليون نفر شماره شباي خود را در سامانه ثبت كردهاند. سبحاني با يادآوري اينكه شماره شباي بيش از 25 ميليون نفر مشمول تاييد شده است، گفت: از زمان ثبت شماره شبا دو هفته زمان نياز است تا شماره اعالمي در سيس//تم بانكي تاييد شود. وي با تاكيد بر اينكه وضعيت ش//ماره شباي بانكي پس از بررسي در سيستم بانكيبهصورتپيامكبهمشمولاعالم ميش//ود، افزود: در صورتي كه حساب متعلق به فرد مشمول نباشد يا حساب اعالمي مسدود شده باشد، شماره شبا تاييد نميشود كه در قالب يك پيامك به فرد اطالع داده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.