سقوط بورسها در آسيا از سيدني تا هنگكنگ

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

بازارهاي آس//يايي ب//ه دنبال افت شاخصهاي معامالتي در بازار آمريكا در آخرين ساعات معامالتي و همچنين كاه//ش قيم//ت دالر ب//ا روند منفي همراه شدند. به گزارش سنا، افزايش ت//ب فروش در ميان س//رمايهگذاران آمريكايي ش//دت گرفت در حالي كه چهار ماهه س//وم سال نيز رو به پايان است و ش//ركتها براي گزارشدهي آماده ميشوند. بر اساس اين گزارش، بازار ارز نيز با صف فروش دالر مواجه ش//د و قيمت اين ارز در مسير نزولي قرار گرفت. قيمت س//هام ش//ركتها از س//يدني تا هنگكنگ پس از افت شاخص S&P در آمريكا، روند نزولي را در پي//ش گرفتن//د. در اين ميان، قيمت سهام ش//ركتهاي تكنولوژي بيش//ترين روند منفي را پش//ت سر گذاش//تند در حالي ك//ه اوراق قرضه 10 ساله سيدني نيز با افزايش همراه شد. قيمت نفت به روند صعودي روز گذشته ادامه داد و قيمت دالر استراليا نيز در پي انتشار آمار رشد توليدات در چين روند صعودي به خود گرفت. در بازارهاي آسيايي نيز شاخص تاپيكس ژاپن با افت يك درصدي مواجه ش//د در حال//ي ك//ه ش//اخص اس اند پي اس//تراليا روند نزولي 1/5 درصدي را پشت سر گذاش//ت. شاخص كاسپي كرهجنوبي 0/3 درص//د افت كرد در حالي كه بورس س//نگاپور نيز با افت 0/8 درصدي ش//اخص اصلي مواجه ش//د. بورس هنگكنگ ش//اهد افت 0/9 درصدي ش//اخص هنگس//نگ بود و ش//انگهاي چين نيز 0/2 درصد منفي ش//د. در بازاره//اي كااليي نيز قيم//ت نفت وس//تتگزاس آمريكا با رش//د 0/5 درصدي به هر بشكه 45 دالر معامله شد و طال نيز با رشد 0/1 درصدي به هر اونس يكهزار و 245 دالر معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.