ركود صنعت برطرف نشد

Jahan e-Sanat - - News -

با اجراي طرح رونق توليد در سال 95 حدود71 هزارميلياردتومانتسهيالتبه 24 هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي پرداخت ش//د. اوايل س//الجاري بود كه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه ديدار نوروزي با مديران و كاركن//ان وزارت متبوع خ//ود از تداوم اجراي طرح رونق توليد در سال 96 خبر داد؛ طرحي كه در سال 1395 با همكاري بانك مركزي مدنظر قرار گرفت و براساس آن مقرر ش//د در ابتداي امر هفت هزار و 500 واح//د توليدي كوچك و متوس//ط معادل 16 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي دريافت كنند.

آمار نهايي اجراي طرح رونق در س//ال 95 حاك//ي از اين بود كه درنهايت حدود 17 هزار ميليارد تومان تس//هيالت به 24 هزار واحد توليدي صنعتي و كش//اورزي پرداخت شد.

درسال69 اماطبقمصوبهستاداقتصاد مقاومتي،قرارشدهبوددولتمبلغيتاسقف 10 هزارميلياردتومانبرايرونقكسبوكار واحدهاي صنعتي پول كنار بگذارد؛ مقرر ش//د طرح رونق توليد ب//ا تخصيص 10 هزار ميليارد تومان تسهيالت به واحدهاي توليدي تداوم يابد. تسهيالتي كه براساس اظهارات وزير صنعت در حاشيه بازديد از طرحهاي صنعتي استان زنجان، تخصيص آن ب//ه واحدهاي تولي//دي به افزايش 10 درص//دي توليد و افزاي//ش 10 درصدي اشتغال مشروط شد.

در همان زمان 11) خرداد( محس//ن صالحينيا، معاون امور صنايع وزير صنعت اعالمكرد:كهسامانهطرحرونقتوليدتايك هفته ديگر آغاز به كار خواهد كرد.

هدفگ/ذاري ب/راي راهاندازي سامانه طرح رونق

صالحيني//ا با بيان اينكه در راس//تاي حمايت از واحدهاي توليدي، نخستين بند سياستهايابالغيستادفرماندهياقتصاد مقاومتي به موضوع ادامه طرح رونق توليد اختص//اص دارد، گفت: اجراي طرح رونق توليد براي 10 هزار واحد صنعتي كوچك و متوس//ط ابالغ شده است كه هفت هزار مورد از اين تسهيالت به واحدهاي كوچك اختصاصمييابد.

ويتصريحكرد:سهمواحدهايكوچك ومتوسطازتسهيالتطرحرونقتوليدهزار مورد بوده و دو هزار فقره تسهيالت نيز به واحدهايباالي06 درصدپيشرفتفيزيكي اعطاميشد.همچنينهمهزيرساختهاي طرح رونق توليد فراهم و سامانه مخصوص اين طرح نيز طراحي شده است و تا اواخر هفته آينده فعال ميش//ود ت//ا واحدهاي متقاضي از طريق كارگروههاي اس//تاني تس//هيل و رفع موانع توليد بتوانند از اين تسهيالتبهرهمندشوند.

01هزارميلياردتومانتسهيالت براي01 هزاربنگاه

مع//اون وزير صنع//ت از آغاز پرداخت تسهيالت جديد رونق توليد به واحدهاي متقاضي خبر داد و اظهار كرد: براس//اس مصوبه بانك مركزي قرار شده تسهيالت جديد 10 ه//زار ميليارد توماني براي 10 ه//زار واحد توليدي، صنعتي و معدني در روند طرح رونق پرداخت شود.

به گفت//ه صالحيني//ا، در دور جديد اختصاص تسهيالت طرح رونق، مشكالت پرداخت تس//هيالت مورد بررس//ي قرار گرفته و مقرر ش//ده اس//ت به واحدهاي توليدي متوس//ط سه ميليارد تومان و به واحدهاي تولي//دي كوچك يك ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شود.

ابالغ اولويته/اي تامين مالي بانكهادرسال69

در اين ميان، پيش از اجرايي ش//دن ط//رح رون//ق توليد، بان//ك مركزي نيز اولويتهاي تامين مالي س//ال 1396 را به ش//بكه بانكي ابالغ كرد كه براساس آن مقرر ش//د در سالجاري در راستاي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوس//ط و با هدف اس//تمرار رون//ق توليد، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي كشور، تامين س//رمايه در گردش موردنياز 10 هزار بنگاه اقتصادي، تامين تس//هيالت موردنياز ش//ش هزار ط//رح نيمهتمام با پيش//رفت فيزيكي حداق//ل 60 درصد و تامي//ن مالي موردنياز براي بازس//ازي و نوس//ازي پنج ه//زار واحد اقتصادي از مح//ل منابع داخلي در اولويت ش//بكه بانكي كش//ور قرار گيرد. بانك مركزي، پيشبيني كرد كه اين اهداف با تخصيص حدود 30 هزار ميليارد تومان تسهيالت در س//ال 96 تحقق يابد كه از اين ميان بايد مجموعا 20 هزار ميليارد تومان براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرحهاي نيمهتمام و 01هزار ميليارد تومان براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي الزم برخوردار هس//تند، تخصيص يابد. البته در اين ابالغيه مشخص نبود كه اين رقم اعالمي از سوي بانك مركزي با احتساب 10 هزار ميليارد تومان تسهيالت مربوط به ط//رح رونق توليد ب//وده يا بهصورت جداگانه محاسبه شده است اما آنگونه كه بعدها متوليان امر اظهار كردند، رقم اعالمي توسط بانك مركزي دربرگيرنده 10 هزار ميليارد تومان تسهيالت رونق توليد نيز بوده است.

23 هزار طرح و بنگاه مشمول دريافتتسهيالت03 هزارميليارد توماني

علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اشاره بهپيشبيني03 هزارميلياردتومانمنابع بانكيبرايحمايتازبنگاههاياقتصاديدر سال69 ميگويد:01هزاربنگاهزيرظرفيت و راك//د، دو هزار واحد معدني و پنج هزار بنگاه كه قرار است نوسازي شوند و شش هزارطرحصنعتيباالي06 درصدپيشرفت فيزيكي موجود در كشور مشمول دريافت ميزان تسهيالت يادشده ميشوند. معضليبهنامنرخسود يكيازنكاتقابلتوجهدربارهتسهيالت 30 هزار ميليارد توماني كه بنا بر ابالغ بانك مركزي پرداخ//ت آن بايد از محل منابع داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گيرد،نرخسوداينتسهيالتاستكهقطعا اگر با پرداخت يارانه س//ود از سوي دولت تعديل نش//ود در قالب عقود مشاركتي و با حداقل 18 درصد پرداخت خواهد شد. اين در حالي اس//ت كه بسياري از فعاالن اقتصاديمعتقدندپرداختتسهيالتبانكي در قالب عقود مشاركتي با نرخ سود باال و آن هم بدون مشاركت بانك در زيان بنگاه، نهتنهامشكالتماليبنگاههاراحلنميكند بلكه بر بدهكاري آنها ميافزايد.

آنگونهكه در سامانه بهينياب نيز ذكر شدهاست،نرخسوداينتسهيالت،براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و براي سرمايه در گ//ردش نرخ عقود مبادل//هاي و براي طرحهاي نيمهتمام نرخ عقود مشاركتي خواهدبود.همچنينمدتزمانبازپرداخت تسهيالت،برايسرمايهدرگردشيكسال )قابلتمديد(وبرايسرمايهثابتطرحهاي نيمهتمام، بنا به تشخيص كارگروه تا مدت پنج سال تعيين ميشود.

بدهكاراني جديد با رقم بدهي باالتر

از س//وي ديگر، بخ//ش قابلتوجهي از بنگاههاي اقتصادي كش//ور عمال جزو بدهكاران نظام بانكي محسوب ميشوند و همانگونه كه در جري//ان اجراي طرح رونق در سال 95 نيز اتفاق افتاد، دريافت تسهيالت جديد در قالب طرح رونق فقط به استمهال و تمديد بدهيهاي قبلي آنها ميانجام//د و عمال به بهبود وضعيت اين بنگاهه//ا كمك نميكند بلك//ه آنها را به بدهكاراني جديد با رقم بدهي باالتر تبديل خواهد كرد.

در مقابل به نظر ميرس//د اين مساله براي بانكها خوشايند باشد چراكه آنها در فرآيند ارائه صورتهاي مالي شفاف، نهتنها قادر به شناسايي سود از محل تسهيالت معوق نخواهند بود بلكه موظف هس//تند برايمطالباتمعوقومشكوكالوصولخود ذخيره بگيرند. در اين شرايط آنها ترجيح ميدهند با استمهال وامهاي پرداختي به مش//تريان از حجم مطالبات معوق خود كاسته و بدهي مش//تريان را به سرفصل مطالبات جاري بياورند تا هم از محل آن سود شناسايي كنند و هم مجبور به ذخيره گرفتننباشند.

جدا از اين مسايل، بنگاههاي اقتصادي كشور بهويژه در حوزه توليد و صنعت عالوه بر كمبود س//رمايه در گردش، مشكالت ديگ//ري دارند كه حتي اگر تس//هيالت پرداختي به آنها فداي استمهال بدهيهاي گذشته نشود، بازهم صرفا با تزريق منابع مالي به حالت عادي برنميگردند. لزومرقابتيكردنتوليد مهديپورقاضي،عضوهياتنمايندگان اتاقايرانباتاكيدبراينكهواحدهايتوليدي و صنعت//ي نيازمند س//رمايه در گردش هستند، ميگويد: اين تسهيالت به معني از بين رفتن ركود و ايجاد رونق نيست بلكه زماني رونق به صنعت و توليد بازميگردد كه صنعت رقابتي باشد.

به عقي//ده پورقاض//ي، رقابتي نبودن توليداتايرانيكهموجبنگرانيمستمرآنها ازوارداتكااليخارجيوكاهشتعرفههاي وارداتي ميشود، يكي از موضوعات اصلي توليد در كشور است كه كمتر به رفع آن پرداخته شده است.

وي همچني//ن س//وءمديريت و نبود به//رهوري را از جمله مس//ايل بنگاههاي اقتصادي عنوان ميكند كه باعث خنثي ش//دن پرداخت تس//هيالت رونق توليد خواهد شد.

عاقبت در واپسين روزهاي خردادماه با آغاز به كار دوباره سامانه بهينياب، ثبتنام از متقاضيان دريافت تسهيالت رونق توليد آغازشدوطرحرونقتوليد69رسماكليد خ//ورد. طرحي كه با هدف ايجاد رونق در بنگاههاي اقتصادي، حفظ اشتغال موجود، ايجاد اش//تغال جديد و زمينهسازي براي تداوم رش//د اقتصادي اجرايي ميشود و با توجه به نياز ش//ديد بنگاههاي اقتصادي به تامين منابع مالي و سرمايه در گردش ميتواند كاري ناگزير و ضروري قلمداد شود اما يقينا براي رسيدن به اهداف پيشبيني شده مسير سختي پيشرو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.