سايپاي امروز در مسير بهرهوري و سودآوري است

Jahan e-Sanat - - News -

گروه خودروس//ازي سايپا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با هدايت، درايت و تالش همه اركان سازمان كوشيده است تا از محدوده زيان خارج شده و مجددا در مسير بهرهوري و سوددهي قرار گيرد.

به گزارش س//ايپانيوز، مهدي جمال//ي، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در پيامي به مناسبت روز صنعتومعدن گفت: امروزه پديده جهانيشدن باعث شده است تا حدودي مرزبنديهاي جغرافيايي و س//رزميني كمرنگتر از گذشته ش//ود و بيش//تر در قالب تعامالت و ارتباط//ات نمود يابد و اقتصاد ملي كش//ورها تحت تاثير اين روابط دچار نوس//ان و تغيير شود. در واقع هر كشوري به تنهايي و به دور از تعامل با جهان نميتواند به توفيق كامل نائل ش//ود. در اين راس//تا كشورهاي توس//عهيافته در صورت اختالل در تعامالت بين كش//ورها، كمتر دچار بيثباتي و اش//كال در مديريت و اداره امور اقتصادي خود ميش//وند و بيشك كشورهاي در حال توسعه تحت تاثير نوسانات بازار جهاني و تعامالت اقتصادي دنيا قرار خواهند گرفت. اما نكتهاي كه اهميت دارد آن است كه كشورهاي در حال توسعه كه همراستا با تعامالت دنياي پيراموني از حيث استقرار شاخصهاي زيربنايي توسعه به ويژه در توليد و اقتصاد موفق عمل كردند، بيگمان در چالشهاي جهاني كمتر دچار مشكالت اقتصادي و اجتماعي خواهند شد و با تكيه بر استعدادها و توانمنديهاي داخلي، چرخ حيات توليد و اقتصاد كشور در مسير درست حركت خواهد كرد و تكانهها و محدوديتهاي مختلف بيروني خللي بر شتاب روند خوداتكايي آنها ايجاد نخواهد كرد.

همانگونه كه ميدانيم توليد و اقتصاد كشورمان چند سالي است كه با هدايت عالمانه رهبر معظم انقالب تحت عنوان كلي »اقتصاد مقاومتي« در مسير بالندگي و رشد قرار گرفته و اين عزت و عظمت باعث ش//ده اس//ت تا دولت محترم در موضوع اقتصادمقاومتيعملكردقابلقبوليداشتهباشد.صنعتخودرواز مهمترينصنايعهركشوراستكهصنايعمتعدديبهاينصنعت در تامين مواد اوليه و قطعات و توليد محصول نهايي وابستگي دارند. چنانچه صنعت خودرو بتواند بر پايه توانمنديهاي داخلي ادامه حيات دهد به يقين از تنگناها و نوسانات متعدد در بازار رقابت رهايي خواهد يافت.

از اينرو درونزايي اقتصاد و توليد، نقش بسزايي در ايستادگي مقابلتكانههايبيرونيخواهدداشت.اقتصاددرونزامتاثرازمنابع داخلي، ظرفيتهاي بومي، توليدات قابل رقابت و تعامل در عرصه بينالمللي است و خوشبختانه ايران اسالمي طي سالهاي اخير گامهاي موثري در حوزه درونزايي و بروننگري اقتصاد و توليد برداشته است.

از درون اقتصاد ملي، توليد كشور با اتكا به ظرفيتهاي داخلي بهرشدوبالندگيرسيدهاستوصنعتخودروباتوجهبهپيشينه بلند خود با اميد به آيندهاي بهتر در مسير پويايي و خوداتكايي، گامهاي اساسي و پرتواني را برداشته است.

سياستهاي دولت در بخش صنعت به ويژه صنعت خودرو به ثبات و تعادل خوبي رس//يده و با به ثمر نشستن طرحهاي سرمايهگذاري مشترك و توسعه محصول طي ماههاي آينده، شاهد حركت پرشتابتر صنعت خودروسازي داخلي در مسير جهانيشدنخواهيمبود.

گروه خودروس//ازي سايپا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با هدايت و درايت و تالش همه اركان سازمان كوشيده است تا از محدوده زيان خارج شده و مجددا در مسير بهرهوري و سوددهي قرار گيرد.

سايپا عالوه بر ساماندهي امور مالي و رشد ارزش سهام در بازار سرمايه كه نقش تعيينكنندهاي در استقالل مالي اين مجموعه بزرگ داش//ته اس//ت در حوزه تنوع محصول، ارتقاي كيفيت محصوالت، افزايش تيراژ توليد، انعقاد قرارداد س//رمايهگذاري مشتركدرقالبجوينتونچروافزايشرضايتمشترياندربخش خدمات فروش و پس از فروش نيز در مسير درست و روشني قرار گرفته است. تالشهاي منسجم و موثر در تمام سطوح، سايپاي امروز را در مسير بهرهوري و سودآوري قرار داده است.

اينجانب ضمن گراميداشت روز صنعتومعدن، تالشهاي ارزشمند همه عوامل تاثيرگذار در صنعت كشورمان را ارج نهاده و اطمينان دارم كه حركت بالنده بخش صنعت و رشد اميدوارانه تولي//د ناخالص ملي طي س//ال گذش//ته، نويدبخش آيندهاي درخش//ان براي ايران اسالمي است و از رهاورد اين موفقيتها، صنعت خودروي كشور نيز همگام با مجموعه دولت در مسير شكوفاييسهيماست.

با آرزوي استقالل و خودكفايي ايران عزيز اميدوارم كه يكايك ما به عنوان سربازان سنگر توليد و اقتصاد به وظايف خطير خود در اين برهه حساس آگاه باشيم و به درستي ايفاي نقش كنيم تا كشوري آباد و همواره سربلند داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.