باید به نسل جوان میدان داد

Jahan e-Sanat - - News - تلویزیون

اينك پروانهها دوباره در شهر اصفهان به پرواز درآمدهان//د، اينجا كوچولوهاي اصفهان گرد هم آمدهاند تا با دستان خود آغاز كنند آنچه را كه رنگ و بوي خودش//ان را دارد، اينجا همه چيز رن//گ و بوي كودك//ي دارد و پروانهها به هواي دس//تهاي كوچكي ك//ه آنها را ره//ا كردهاند، در آس//مان اصفهان پرواز ميكنن//د، اينجا اگر زايندهرودش همچون گذش//ته پرآب نيست اما توانس//ته پروانهها را دوباره در كنار بستر همين رود پرواز دهد.

آيينآغازسيامينجشنوارهبينالملليفيلمهاي كودكان و نوجوانان اصفهان با نام »جشن پروانهها« شامگاه 8 تيرماه با حضور كودكان اصفهاني در باغ نور اين ش//هر برپا شد، اين جشنواره در آغاز دهه چه//ارم فعاليت خود ب//ه پايتخت فرهنگ و هنر بازگشت و پروانههاي اين جشنواره در كنار بستر زايندهرود پرواز خود را آغاز كردند.

اين مراسم با قرائت قرآن توسط گروه تواشيح نوجوانان ش//روع و س//پس با ورود خاله ش//ادونه ش//ور و هيجان در بچهها متبلور شد، اين جشن را فقط ك//ودكان اداره كردند و برنامههاي متنوع خود را براي ش//روع كار جش//نواره برگزار كردند، در اي//ن ميان پخش قس//متهايي از فيلمهايي چ//ون »قهرمانان كوچك« و »بيس//ت و يك روز بعد« و تعدادي انيميشن حال و هواي سينمايی به جشن بخشيد.

عليرضا رضاداد، دبير جشنواره فيلم كودك و نوجوان اصفهان با اش//اره به اين رويداد فرهنگي و هنري اظهار كرد: از اينكه در ميان جمع پرشور شماكودكانونوجوانانحضوردارمبسيارخرسندم. جشنوارهفرصتمغتنميبرايتماشايفيلمدركنار يكديگراستواميدوارماينجشنوارهچنينفرصتي را در اختيار همه ما قرار بدهد.

او با بيان اينكه فيلمهاي جشنواره در سينماهاي اصفهان اكران ميش//وند، گفت: تا پايان جشنواره وعده ما در س//ينما سپاهان و پرديس سينمايي چهار باغ خواهد بود.

دبير سيامين جشنواره بينالمللي فيلمهاي ك//ودكان و نوجوان//ان اصفهان اف//زود: اين هفته موقعيتي اس//ت كه خان//واده و بچهها ميتوانند 35 فيلم را به تماشا بنشينند و نظرات خود را به فيلمسازانمنتقلكنند.

رضاداد ادامه داد: خوشحاليم كه دوباره توانستيم اين جش//نواره را در اصفهان برگزار كنيم و همه تالش ميكنيم اين جشنواره همه ساله در اصفهان اجرا شود و بتوانيم سينمايي آبرومند را به تماشا بنشينيم.

حضور صداپيش//گان در اين مراس//م توانست خاطرات كودكي خانوادهها را نيز مرور كند و حضور پسر شجاع روي صحنه هيجان را نهتنها در كودكان بلكه در بزرگساالن ايجاد كرد.

سعيد شيخزاده، صداپيشه »چاق و الغر«، »سفر جادويي« و »شكارچيان اژدها« با حضور روي سن در جش//ن بزرگ پروانهها خطاب به بچهها گفت: خوش//حالم كه مرا به اين جشن دعوت كردهايد. دوست دارم هميشه خاطرات كودكيام را زنده كنم. سالهاست در جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان شركت ميكنم و باز هم در اين جشن و جشنواره شركت خواهم كرد.

رضا آفتابي، نرگ//س فوالدوند، مريم رادپور، مهسا عرفاني، ش//يال آژير، بهروز عليمحمدي، افشين زينوري، سعيد شيخزاده، مهوش افشاري و ش//وكت حجت، گويندگان و صداپيش//گاني هستند كه مهمان جشن بزرگ پروانهها شدهاند. اين صداپيشگان آثار خارجي سينمايي را دوبله همزمان خواهند كرد. سالم به بچهها، سالم به بزرگترها... همچنين كليپ سجاد رضايي كودك 9 ساله كه به طور گسترده در فضاي مجازي منتشر شده بود، نمايش داده شد.

اين كودك اصفهاني مهمان ويژه جشن بزرگ پروانهها بود. او با حضور روي سن با لهجه شيرين اصفهاني خود در جواب س//وال خاله شادونه كه پرسيد چطور معروف شدي، گفت: وقتي مدير مدرسهمان در حال فرار با خطكش مرا ديد، داد زد: سجاد بيا اينجا!

او ادامه داد: »از اينكه معروف ش//دم خيلي خوشحالم و روزي هزار امضا ميدهم! اما عينك آفتابي نميزنم.« )با خنده(

سجاد خطاب به فيلمسازان سينماي كودك و نوجوان و همسن و سالهاي خود گفت: »به آنها ميگويم چه پروانههاي قشنگي و چه رنگهاي زيبايي. سالم به بچهها و بزرگترها...«

او همچنين كودكان و نوجوانان را به سينما رفت//ن و تماش//اي فيلمهاي جش//نواره دعوت كرد.

جمالينژاد: خوش//حالم كه جش//نواره فيلم كودك و نوجوان به موطن خود بازگشت

مه//دي جمالينژاد، ش//هردار اصفهان نيز با حضور روي س//ن خطاب به حاضران در جشن بزرگ پروانهها گفت: »بازگشت جشنواره فيلم ك//ودك و نوج//وان به موطن خود يعني ش//هر اصفه//ان را تبري//ك ميگويم و امي//دوارم اين جشنواره سالها در اصفهان برگزار شود.«

او اضاف//ه ك//رد: »امي//دوارم اين جش//نواره متفاوت از اين نظر كه تمام برنامهريزيهايش با بچههاست، مورد استقبال شما قرار گيرد.«

جمالين//ژاد همچنين بر اهمي//ت توجه به كودكان و نوجوانان به عنوان آيندهسازان كشور اش//اره و بيان كرد: قرار اس//ت ذهنهاي خالق كودكان و نوجوانان آينده شهر اصفهان و كشور را بسازند و براي داشتن اصفهاني آباد، بايد بچهها مورد توجه قرار گيرند.

دبير سيامين جشنواره بينالمللي فيلمهاي كودكان و نوجوان//ان، كودكان و نوجوانان را به پرديس سينمايي چهار باغ دعوت كرد.

فارغ از مش//كالت مالي صداوسيما كه در چند سال اخير تبعات زيادي براي توليدات اين سازمان چه از نظر كيفي و چه به لحاظ كمي به همراه داشته است، گروكشي عروسكهاي محبوب مردمي به امري عادي بدل ش//ده است؛ معضلي كه به نظر ميرسد بازنده آن در نهايت كسي جز عالقهمندان به اين عروسكها نباشد.

آنچه مس//لم اس//ت جا افت//ادن يك عروس//ك در ميان مخاطبانحاصلسالهاتالشدرحوزههايگوناگونيهمچون عروسكسازي، عروسكگرداني، صداپيشگي، متن، كارگرداني ...و است؛ عروسكهايي كه به مرور زمان بخشي از خاطره و حتي فرهنگ يك جامعه ميشوند.

كالهقرمزي براي بسياري از ما در زمره همان عروسكهايي ق//رار ميگيرد ك//ه دوران كودكي و حتي بزرگس//اليمان با او، داس//تانها و دوس//تانش گره خورده است. اما متاسفانه درس//ت زماني كه در اوج بود، به هر دليل، درست يا غلط از عالقهمندانش دور نگه داشته شد و در صندوق قرار گرفت.

مخاطبان و عالقهمندان كالهقرمزي درگير مشكالت مالي سازمان صداوسيما يا ساليق شخصي افراد نميشوند و طبيعتا در جري//ان اين اختالفات هم قرار نميگيرند. براي آنها تنها ديدن چهره عروس//كهاي محبوبشان اهميت دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

البته پيشتر نيز شاهد اين نوع رويكرد در قبال همكاري عروسك »جنابخان« با مجموعه »خندوانه« بوديم؛ اتفاقي كه مخاطب را از ديدن و شنيدن اين عروسك محروم كرد و در نهايت هم به نظر ميرسد كه هيچ دستاوردي به جز فراموشي »جنابخان« به دنبال نداشته است.

برخي از هنرمندان كه در حوزه برنامههاي عروسكي فعاليت داش//تهاند، زماني كه حواشي عروسك »جنابخان« و عدم حضوراودرفصلجديد»خندوانه«بهدليليمسايلماليپيش آمد در گفتوگو با ايسنا مطالبي را در اين زمينه عنوان كرده

مرضيه برومند: خودم مدافع درجه يك بيتالمالهستم

مرضيه برومند هم در پاسخ به برخي حواشي مطرح شده درباره حمايتهاي ميلياردي از برخي آثار گفت: »از آنجا كه هميشه خودم مدافع درجه يك بيتالمال هستم و در جريان ارقام كمكهاي مالي نيز ق//رار دارم، اعالم ميكنم چنين چيزي صحت ندارد و كمكه//اي دولتي به اين فيلمها نسبت به دورههاي قبل بسيار اندك بوده و اسناد آن هم موجود است.«

اين عضو ش//وراي سياستگذاري و راهبردي س//ينماي ك//ودك و نوجوان با بي//ان اينكه در س//يامين دوره جش//نواره فيلمهاي كودكان و نوجوان//ان اصفه//ان آثار قابل توجهي از نس//ل جديد فيلمسازان به نمايش درميآيد، به ايسنا تاكيد كرد: »براي تحول در س//ينماي كودك و نوجوان ايران بايد از نس//ل جوان در اين عرصه حمايت كرد.«

برومند كه به عنوان يكي از داوران جشنواره سيام فيلمهاي كودكان و نوجوانان هم حضور دارد، درباره روند برگزاري جشنواره كه دوره قبل آن در همدان برگزار شد، هم بيان كرد: »تاكنون همه كارها خوب پيش رفته و اميدوارم كودكان و نوجوان//ان ش//اهد برگزاري جش//نواره خوبي باش//ند چون اين جشنواره براي آنهاست. البته در دورهاي بنا به ش//رايطي كه پيش آمد شاهد برگزاري جش//نواره كودك و نوجوان به صورت ج//دا از هم بودي//م در حالي كه جاي اصلي آن در اصفهان است و امسال با همراهي مسووالن و شهروندان اصفهاني جشنواره به همان شكل سابق خود برگشته است.«

او با اشاره به انتقاداتي كه نسبت به جداسازي جشنواره مطرح شده بود، گفت: »پيش از اين هم در مصاحبهاي داليل جدا ش//دن دو گروه سني كودك و نوجوان را در اين جشنواره توضيح دادم كه بخش//ي از آن كارشناسي بود و بخشي ديگر به ش//رايط آن زمان برميگشت چون متاسفانه گاهي برگزاري يك جشنواره با مسايلي روبهرو ميشود كه منجر به درهم ريختگي آن رويداد ميشود.« بودند. عادل بزدوده، خالق عروسكهايي چون »زيزيگولو« و »مخمل« با اش//اره به اينكه عروسكي كه محبوب ميشود متعلق به مردم است، بيان كرد: سازنده عروسكي كه در ميان مردم محبوب شده نبايد آن را از مردم بگيرد و اين امر به لحاظ وجداني كاري غيرحرفهاي است.

او درباره »جناب خان«، عروسك برنامه »خندوانه« بيان كرد:بايدببينيمعروسك»جنابخان«ازخريدپارچهتاجلوي دوربين رفتنش چه مسيري را گذرانده و چه نوع قراردادي با سازنده اين عروسك بسته شده است كه ساالر زهي، جناب خ//ان را از برنامه خندوانه ميگيرد. اگر هر عروس//كي حق كپيرايت و امتياز براي سازندهاش داشته باشد، اين حواشي از بين ميرود.

ب//زدوده با تاكيد بر اين كه گرفتن عروس//كي محبوب از

متاسفانهمترومعياررامنافعشخصي خودمان قرار ميدهيم

برومند كه يكي از داوران جشنواره امسال نيز هست، در پاسخ به اينكه آيا فيلمهاي جشنواره را ديده و ارزيابياش از كيفيت آثار اين دوره جشنواره چيست بيان كرد: »اظهار نظر درباره كيفيت آثار پيش از نمايش فيلمها براي داوران و هيات انتخابي كه از دستاندركاران برگزاري جشنواره و به نوعي امانتدار آثار همكاران خود هستند، غيرحرفهاي و از اخالق امانتداري به دور است، چون ممكن است روي راي مردم و اس//تقبال و داوري تاثير بگذارد. البته متاسفانه در بين ما ايرانيها و هنرمندان اين اخالق وجود دارد كه متر و معيار سنجش را فقط خودمان و منافع شخصي قرار ميدهيم و چنانچه در ش//رايطي توجه ويژهاي به ما شود و كار ما راه بيفتد، ابراز رضايت ميكنيم و اگر اين اتفاق نيفتد، كل سيستم و كار همكاران ديگرمان را غيرمنصفانه زير سوال ميبريم.«

فيلمه/اي اين دوره بس/يار بهتر از 10 سال قبل است

اين كارگردان گفت: »با اين حال در پاس//خ به س//وال شما ميتوانم اين را بگويم كه تقريبا تمام فيلمه//ا را ديدهام و حتي فيلمهاي//ي كه آماده و انتخاب نشدهاند را هم تماشا كردهام. بر اين اساس معتقدم فيلمهاي اين دوره نس//بت به دورههاي گذش//ته يعني از 10 س//ال پيش تاكنون، بسيار بهتر اس//ت و اتفاقات خوب//ي رخ داده كه اگرچه هنوز اقناعكننده نيس//ت ولي شايد بتوان گفت، آثار ش//ركتكننده در جش//نواره امسال يك سر و گ//ردن باالتر از آثاري هس//تند كه در دورههاي گذشته داشتيم. در واقع اكثر فيلمهاي امسال آثار خوشساختي هستند كه توسط جواناني كه وارد اين حوزه شدند آن هم با حمايتهاي محدود فارابي و توسط بخش خصوصي ساخته شده است.«

اين كارگردان ادامه داد: »به اين نس//ل جوان اميدوارم تا بيايند سينماي كودك و نوجوان را از ركود نجات دهند كه خوشبختانه در دوره سيام جشنواره اين اتفاق افتاده است و با فيلمهايي روبهرو هس//تيم كه غالبا نهتنها حرفي براي گفتن دارند بلكه سرگرمكننده هم هستند و اين يعني بخشي مردم، ناپسند است، گفت: تماشاگران اين شخصيت عروسكي )جنابخان( و صدايش را دوست دارند. اين نوع عروسكها بايد در سازماني به اسم خالق خود ثبت و ضبط شوند.

اي//ن عروسكس//از در پاي//ان گف//ت: صدا، عروس//ك و عروس//كگردان سه ضلع هس//تند كه در اين ميان، صدا و عروسك مهمترين اضالع بهشمار ميروند و قابل جايگزيني نيس//تند اما عروس//كگردان به دليل اينكه ديده نميشود، متاسفانه ميتوان جايگزيني برايش انتخاب كرد. اين در حالي اس//ت كه اگر صداي عروس//كي كه در ميان مردم محبوب ش//ده اس//ت را از آن بگيريم، عروسك نميتواند به كار خود ادامه دهد.

همچنيننگاراستخر،صداپيشهوعروسكگردان»سنجد« درباره شرايط حق مالكيت عروسكها، با بيان اينكه متاسفانه از رويكردها و اهداف ما در شورا نتيجهبخش بوده اس//ت.« او با ابراز اميدواري از اينكه شرايط اكران مناسب هم براي فيلمها مهيا شود، گفت: در دوره گذشته فيلمي به اسم »پينوكيو« داشتيم كه به نظرم فيل//م خوب و مفرحي ب//ود و آن را خيلي دوست داشتم اما هنوز اكران نشده است در حالي كه اتفاق درس//ت در سينما فقط توليد آثار خوب نيس//ت و اگر فيلمي به اكران درنيايد اين چرخه ناقص ميماند. در اين راستا شوراي سياستگذاري و راهبردي سينماي كودك و نوجوان تالش زيادي انجام داد تا گروه اكران فيلمهاي كودك و نوجوان را راهاندازي كند اما هنوز به جمعبندي اجرايي و نتيجه نهايي نرسيدهايم. برومند با اشاره به اينكه اين فيلمها اكران نش//دهاند، اضافه كرد: »شوراي سياس//تگذاري و راهبردي سعي كرد جلوي اين اتف//اق يعني توليد فيلمهاي كودك بنابرضرورت جش//نواره را بگيرد و ب//ه همين دليل توليد اكثر فيلمهاي اين دوره از جشنواره خيلي پيشتر آغاز شد. البته ش//نيدهام برخي دوستان ادعا كردهاند كه در اين دوره جش//نواره حمايتهاي ميلياردي از فيلمها صورت گرفته است. از آنجا كه هميشه خودممدافعدرجهيكبيتالمالهستمودرجريان ارقام كمكهاي مالي نيز قرار دارم، اعالم ميكنم چنين چيزي صحت ندارد و كمكهاي دولتي به اين فيلمها نس//بت به دورههاي قبل بسيار اندك بوده و اسناد آن هم موجود است.«

اين عضو ش//وراي راهبري سينماي كودك و نوجوان همچنين درباره فعاليت اين روزهاي شورا توضيح داد: »شوراي سياس//تگذاري و راهبري س//ينماي كودك و نوج//وان از يكجايي كم كار شد كه از داليل آن به نزديك شدن زمان برگزاري جش//نواره و حض//ور برخي اعضا در اي//ن رويداد، برگزاري انتخابات رياس//ت جمهوري و همچنين تعطيالت زياد در ماههاي اخير ميتوان اشاره كرد. البته به نظرم اين مس//اله نبايد مانع از انجام كار فيلمسازان باشد چون نظر شورا فقط در مواردي كه بايد كمك مالي صورت گيرد تاثيرگذار است وگرنه بس//ياري از فيلمهاي اين دوره جش//نواره كودك و نوجوان مستقل توليد شدهاند. اصال قرار نيست كل سينماي كودك در اين شورا حمايت شودومعتقدماگرهنرمنديطرحوفيلمنامهخوبي براي توليد داشته باشد حتما تهيهكننده خوب هم پيدا ميش//ود و نيازي نيست معطل كمك هيچ نهادي باشد.« برومند در پايان افزود: »با تغيير و تحوالتي كه در سازمان سينمايي صورت گرفته، اعضاي شورا بايد بعد از برگزاري جشنواره كودك و نوجوان جلس//اتي را برگ//زار كنند تا عملكرد بررس//ي شود چراكه ما معتقد نيستيم عملكرد شورا صددرصد موفقيتآميز بوده است، اما تمام اعضا تالش خ//ود را كردهاند. همچنين بايد در جلساتي راهكارهاي ديگري براي رفع معضالت و مشكالت اينگونه سينمايي در نظر بگيريم و ببينيم از كجا بيش//ترين آسيبها وارد ميشود چون به نظرم يك//ي از مهمترين آنها در بخش اكران اينگونه فيلمهاي سينمايي است و تنها در ارتباط با مخاطب اس//ت كه فيلمساز خود و اثرش را ميتواند محك بزند.«

عكس يادگاري شهردار اصفهان و دبير سيامين جشنواره بينالمللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان با داوران كودك و نوجوان و فرزندان شهداي مدافع حرم قاب پاياني جشن بزرگ پروانهها بود كه توسط عكاسان و رسانهها به تصوير كشيده شد. همچنين نورافشاني در پايان مراسم آسمان شهر اصفهان را زيباتركرد. سيامينجشنوارهبينالملليفيلمهاي ك//ودكان و نوجوانان اصفهان تا 15 تيرماه در اين شهر ادامه دارد. در ايران حق كپيرايت وجود ندارد، اظهار كرد: نميدانم وقتي عروسكي طراحي ميشود و شكل ميگيرد، صاحب اثر تا چه اندازه ميتواند ادعا كند كه رايت اين اثر براي اوست. ماجراي طراحي و ساخت عروسكها هم معموال به اين صورت است كه فردي كاراكتر عروسكي را سفارش ميدهد يعني به عنوان مثال كارگردان، عروسكي ميخواهد با ويژگيها، رفتار و صداي مشخصي كه اين عروسك با آن ويژگيها تعريف شده، توسط فردي طراحي ميشود و عروسكسازي هم آن را ميسازد. در اين شرايط بعد از ساخت عروسك هيچ آييننامه مكتوبي براي ما عروسكيها تعريف نشده كه بدانيم اين عروسك بعد از آن برنامه مشخص، در اختيار چه كسي قرار ميگيرد.

او ادامه داد: اغلب شرايط به اينگونه بوده است كه صداپيشه عروسك با كارگردان يا تهيهكننده به توافقاتي براي نگهداري آن شخصيت عروسكي ميرسيدند. گاهي هم ممكن است صداپيشه عروس//ك با كارگردان يا تهيهكننده با اختالفاتي برخورد كند و در اين ش//رايط اگر عروسك براي صداوسيما باشد، خود سازمان تصميم ميگيرد كه اين كاراكتر عروسكي در اختيار خودشان باشد؛ به اين ترتيب فارغ از اينكه تهيهكننده وكارگردانچهكسانيخواهندبود،صداپيشهبايدباهرگروهي، كار خود را انجام دهد. در واقع اين توافقي است كه بايد ميان سازمان صداوسيما و كارگردان و تهيهكننده صورت گيرد.

مريم س//عادت، عروسكگردان شخصيت »زيزيگولو« نيز به نبود عروسك »جنابخان« در فصل چهارم »خندوانه« اش//اره كرد و گفت: خيلي برايم جالب است وقتي عروسك »جنابخان« دس//ت خود آقاي س//االر زهي بود، كسي آن را نميش//ناخت. اگر او به سود خود از ساخت اين عروسك رسيده بود كه »جنابخان« را به مجموعه »خندوانه« نميداد و همان زمان به اين فكر ميافتاد كه اين عروس//ك انحصار خود او اس//ت، اما وقتي عروسكي معروف ميشود، همه ياد انحصارطلبيهايشان ميافتند. به هر حال واقعا حيف است كه »جناب خان« ديگر در »خندوانه« نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.