جديدترين آمار فروش فيلمهاي روي پرده

Jahan e-Sanat - - News -

اكران فيلمهاي س//ينمايي تازه در حالي ادامه دارد كه بيشتر آنها به فروش ميلياردي رسيدهاند.

فيلمهاي »رگ خواب« و »اكسيدان« از جمله فيلمهاي محبوب اين روزهاي سينماها هستند و البته »نهنگ عنبر« هم با فروش بيش از 15 ميليارد تومان فعال به اكران خود ادامه ميدهد. حبيب اسماعيلي، مدير دفتر پخش فيلمس//ازان رسانه در گفتوگويي با ايسنا رقم فروش فيلم »اكسيدان« به كارگرداني حامد محمدي را يك ميليارد و 300 ميليون تومان اعالم كرد.

او گفت: »در حال حاضر 30 سالن در تهران و 25 سالن در شهرستانها اين فيلم را نمايش ميدهند كه اين تعداد در ش//هرهاي ديگر به زودي افزايش مييابد. ضمن اينكه از اين رقم فروش حدود يك ميليارد تومان به تهران تعلق دارد.«

همچنين علي سرتيپي، مدير موسسه پخش فيلميران بيان كرد: فيلم »نهنگ عنبر« به كارگرداني سامان مقدم با حدود 100 سالني كه براي نمايش در اختيار دارد، به رقم فروش 15 ميليارد و 700 ميليون تومان رسيده است.

او اضافه كرد: »همچنين »برادرم خسرو« به كارگرداني احسان بيگلري تاكنون يك ميليارد و 720 ميليون تومان فروش داشته و »رگ خواب« حميد نعمتاهلل نيز يك ميليارد و 230 ميليون تومان فروخته است.«

به گفته غالمرضا فرجي، مدير پخش حوزه هنري فيلم »زير س//قف دودي«همبافروش04ميليونتومانيدرروزچهارشنبهوو55ميليون توماني در روز پنجشنبه )هفتم و هشتم خردادماه( در بيش از دو هفته نمايش به فروش كلي يك ميليارد و 100 ميليون تومان در كشور رسيده است. همچنين طبق اعالم روابط عمومي فيلم »ويالييها«، فروش اين فيلم به كارگرداني منير قيدي با توجه به سالنهاي محدودي كه دارد، به يك ميليارد تومان رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.