10 هنرمند ايرانی عضو جديد آكادمی اسکار

Jahan e-Sanat - - News -

رخش//ان بنياعتماد به عنوان يكي از چند س//ينماگر ايراني براي عضويت در آكادمي علوم و هنرهاي س//ينمايي اس//كار دعوت شد. آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار كه اخيرا 774 عضو جديد اين نهاد سينمايي را در شاخهها و از كشورهاي گوناگون منتشر كرده، نام رخش//ان بنياعتماد، كارگردان و فيلمنامهنويس ايراني را نيز در فهرست دعوتشدگان در شاخه نويسندگي قرار داده است.

ليال حاتمي، گلشيفته فراهاني، نازنين بنيادي، محمد رسولاف، هايده صفيياري، محمدرضا دلپاك، بهمن قبادي، محس//ن موسوي و هنگامه پناهي نيز ديگر چهرههاي ايراني هس//تند كه امسال براي عضويت در آكادمي اسكار دعوت شدهاند.

با اضافه ش//دن 774 عضو جديد، مجموع تعداد اعضاي آكادمي اسكار به بيش از هفت هزار نفر رسيد.

اعضاي جديد دعوتش//ده براي عضويت در آكادمي اسكار از 54 كش//ور جهان هستند و امس//ال 39 درصد از دعوتشدگان را زنان تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.