هدف تخريب اطالعات است نه درآمدزايي

Jahan e-Sanat - - News -

پتياي جديد، همچنان در حال قرباني گرفتن از صنايع مختلف و بزرگ جهاني است.

جديدترين گزارشهاي منتشر شده در مورد باجافزار پتيا، از گسترش لحظهاي آن در سرتاسر جهان خبر ميدهند. براس//اس جديدترين آمار ظاه//را در اين ميان كش//ورها و صنايع اروپايي، بيشترين ميزان خسارت را ديدهاند.

گسترشبيحدوحصراينباجافزارونمونههاي مشابه، هشداري جدي براي شركتها و موسسات اقتصاديوحياتيمحسوبميشودوشركتهاي چندمليتي اقتص//ادي، ميتوانند اهدافي جذاب براي دستبرد هكرها باشند. پتيا، رشد فزايندهاي را از زم//ان پيدايش به ثبت رس//انده و در حالي مايكروسافت از افزايش قربانيان به 65 عدد خبر داده كه در س//اعات ابتدايي، تنها شش كشور از آلوده شدن به اين باجافزار گزارش داده بودند.

يكي از كارشناسان سابق پليس فدرال آمريكا در اينباره معتقد است: »ما با يك حمله باجافزاري بسيار گسترده در مقياس جهاني روبهرو هستيم و تاكنونزيرساختهايبسياريدراينحملههدف قرار گرفتهاند و ما بايد شاهد تعداد بسيار بيشتري از قربانيان، طي روزهاي آينده باشيم.«

به گزارش تسنيم براساس آمار موجود، يكي از بزرگترين قربانيان اي//ن حمله، اوكراين بوده كه نزديك به 13 هزار دس//تگاه آلوده شده دارد. مقامات اوكرايني، مدعي ش//دهاند اين حمله در اوكراين، از يك ش//ركت س//ازنده دستگاههاي الكترونيكي آغاز شد.

كارشناسان امنيتي مدعي شدند اين باجافزار كه نس//خه به روزش//ده و مدرن پتيا محسوب ميشود، عملكردي بسيار پيچيدهتر از گذشته دارد و مقابله با آن، به مراتب دش//وارتر از نسخه قبلي خواهد ب//ود. تاكنون نامهاي مختلفي نيز به اين باجافزار جديد داده ش//ده كه از ميان آنها ميت//وان به NotPetya اش//اره كرد. علت اين نامگذاري از ديد كارشناسان، تفاوتهاي بسيار زيادي است كه به اعتقاد آنها، بين نسخه جديد و قبلي وجود دارد. 65 كشور جهان درگير شدند باجافزار پتيا كه با قفل كردن اطالعات رايانهها در دهها كشور جهان مشكالت فراواني ايجاد كرده، هدف اصلي خود را تخريب اطالعات معين كرده است و تاكنون بيش از 65 كشور جهان، به اين باجافزار آلوده شدهاند.

به گزارش بيجيآر، اين بدافزار با رمزگذاري اطالع//ات ذخيره ش//ده روي رايانهها از كاربران ميخواهد براي رمزگش//ايي از اطالعات معادل 300 دالر بيت كوين پرداخت كنند. با گسترش دامن//ه فعاليت پتيا گزارشها حاكي اس//ت كه بدافزار يادشده سيستمهاي فناوري اطالعات را در دهها ش//ركت و موسس//ه دولتي در كل دنيا هدف قرار داده است.

مرك، ارئو و دهها شركت بزرگ و كوچك ديگر در قارهه//اي مختلف جهان هدف حمالت پتيا بودهاند. بررسيهاي انجام شده بر روي پتيا نشان ميدهد كه باجخواهي اين بدافزار بخش انحرافي عملكرد آن است و در واقع طراحان پتيا بيش از آنكه به دنبال كسب درآمد از طريق باجافزار مذكور باشند، به دنبال از بين بردن و تخريب اطالعات مدنظرشانهستند.

10 ه/زار دالر تاكنون به جيب طراحان پتيا رفته است

نس//خههاي جديد و ب//ه روزش//ده پتيا در واقع باجافزار محس//وب نميشوند، بلكه حاوي نرمافزاره//اي پيش//رفتهاي به منظ//ور تخريب اطالعات هستند و اگر كارشناسان امنيتي موفق به مهار پتيا نشوند حجم زيادي از دادههاي مهم و كليدي توسط آن تخريب ميشود كه بازگرداندن آنها بسيار دشوار خواهد بود.

بررسيها حاكي است حتي در صورت پرداخت باج 300 دالري نيز فايلهاي تخريب شده قابل بازيابي نيستند و طراحان باجافزار پتيا اين فايلها را بهطور كامل از بين ميبرند. همين امر نشانگر انگيزههاي طراحان پتياست. پولي كه از طريق قربانيان پتيا به جيب طراحان اين باجافزار ريخته شده بالغ بر 10 هزار دالر برآورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.