آيفون 10 ساله شد

Jahan e-Sanat - - News -

در هفته جاري 10 سال از عرضه نخستين مدل از گوشي آيفون ميگذرد، گوشياي كه در يك دهه اخير بسيار خاطرهانگيز شده و الهامبخش بسياري از نوآوريها در دنياي فناوري بوده است.

اپل از 29 ژوئن سال 2007 يعني اولين روز عرضه گوشي هوشمند توانسته است بيش از يك ميليارد واحد گوشي آيفون از مدلهاي مختلف را به فروش برساند.

اين گوشي در سالهاي اوليه عرضه تنها از طريق قرارداد با اپراتور AT&T در دسترس بود و لذا مشتاقان آن چارهاي نداشتند جز اينكه به جرگه مشتركان اپراتور ياد شده بپيوندند. از همين رو تالش براي هك كردن آيفون بسيار زود آغاز شد و مشتركان خدمات ديگر اپراتورها با استفاده از مدلهاي هك شده آيفون توانستند از آن استفاده كنند.

نكته جالب توجه اينكه آيفون در اولين ماههاي عرضه چندان با استقبال مواجه نشد و لذا اپل مجبور شد براي تغيير شرايط قيمت آن را در تعطيالت سال نوي ميالدي كاهش دهد اما استقبال بيسابقه از آيفون و سير صعودي محبوبيت اين گوشي از سال 2008 آغاز شد. در اين زمان اپل فروشگاه آنالين اپاستور را به راه انداخت تا برنامهنويسان و توسعهدهندگان بتوانند برنامههاي موبايلي سازگار با اين گوشي را طراحي و عرضه كنند. همين امر درآمد قابلتوجهي را براي اپل به ارمغان آورد.

به گزارش فارس به نقل از بيزينس اينسايدر، در 10 سال بعد اپاستور به يكي از اركان اصلي درآمدزايي اپل مبدل شد و تنها در سال گذشته خدمات وابسته به آن 24/3 ميليارد دالر درآمد براي اپل به وجود آوردند.

اين روزها عالقهمندان به آيفون بيصبرانه در انتظار فرارسيدن پاييز هستند تا ببينند آيفون 8 قرار است با چه ويژگيهايي روانه بازار شود. شارژ بيسيم، قابليتهاينقشهخوانيسهبعدي،پشتيبانيازبرنامههايواقعيتمجازيازجمله امكاناتي است كه براي آيفون 8 پيشبيني ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.