موبايلي كه بدون باتري كار ميكند

Jahan e-Sanat - - News -

محققان موبايلي ساختهاند كه انرژي مورد نياز خود را از فضاي اطرافش دريافت ميكند و به عبارت ديگر بدون باتري كار ميكند.

اين دس//تگاه براس//اس فناوري ساخته شده كه در زمان جنگ س//رد ميان آمريكا و روس//يه به كار ميرفت.

نمونه اوليه اين دستگاه با توجه به تكنيكي به نام Backscatter )فن//اوري انعكاس امواج راديويي و غيره( كار ميكند كه براساس آن دستگاه ميتواند از امواج راديويي براي برقراري ارتباط استفاده كند.

با توجه به ميزان انرژي باالي تلفن هوشمند، اين دستگاه براي برقراري ارتباط از قابليتهاي آنالوگ به جاي ديجيتال استفاده ميكند. جالب آنكه اين فناوري مربوط به زمان جنگ سرد ميان آمريكا و روسيه است. البته محققان دانشگاه واشنگتن در سياتل قبال يك پوس//تر آوازخوان و سيس//تم ‪Passive Wi-Fi‬ را براساس فناوري Backscatter ساختهاند.

هرچن//د روشهاي ديگ//ري براس//اس فناوري Backscatter س//اخته شدهاند اما دستگاه جديد كارآمدتر اس//ت. در همين راس//تا وامسي تاال يكي از پژوهشگران دانش//گاه واشنگتن ميگويد: تبديل حرفهاي انسان به سيگنالهاي ديجيتالي به انرژي زيادي نياز دارد.

به گزارش مهر به نقل از ويرد، اين دستگاه با الهام از باگهاي صوتي كار ميكند كه در زمان جنگ سرد توسط جاسوسان روس براي ارسال اطالعات استفاده ميش//د و فقط به وسيله امواج راديويي با فركانسي مشخص توليد ميش//ود. در حال حاضر نمونه اوليه اين دستگاه بسيار س//اده است كه شامل يك بستر عددي لمسي و صفحهنمايش كوچك LEDاست. اما در آينده پيشرفتهتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.