رونماييازنسخهجديدويندوز01باقابليتهايامنيتيتازه

Jahan e-Sanat - - News - فناوری جدید

شركت مايكروسافت از عرضه نسخه پيشنمايش تازهاي از ويندوز 10 براي رايانههاي شخصي خبر داد كه از امكانات امنيتي تازهاي براي استفاده شركتهاي تجاري برخوردار است.

اين پنجمين نس//خه پيشنماي//ش ويندوز 10 اس//ت كه قرار اس//ت نس//خه نهايي آن موس//وم به ‪Windows Fall Creators‬ ت//ا ش//ش ماه آينده عرضه شود.

برخي منابع ميگويند نسخه به روزشده ويندوز01 سپتامبر امسال يا شهريور ماه در دسترس عالقهمندان ق//رار ميگيرد. عالوه بر بهروزرس//انيهاي امنيتي و حذف برخي آسيبپذيريها در اين ويندوز امكانات جديدي براي بهروزرسانيapp ها يا برنامهها در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس به نقل از ونچربيت، مايكروسافت سه به روزرساني اصلي براي سيستمعامل ويندوز در نظر گرفته است كه يكي در ماه نوامبر، ديگري بهطور ساالنه و سومي بهطور تخصصي براي توسعهدهندگان انجام ميشود كه به ‪Creators Update‬ مشهور است.

در بهروزرس//اني اخي//ر پش//تيباني از ‪Microsoft Edge data persistence‬ ب//ه ‪Defender Application Guard‬ اضافه شده اس//ت تا مديران ش//بكهها كنترل بيشتري بر نحوه استفاده كاربران از اينترنت داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.