ساخت سريعترين و ارزانترين حافظه فالش جهان

Jahan e-Sanat - - News -

ورج- يك شركت ژاپني ميگويد موفق به توليد اولين حافظه فالش جهان با سلول 4 بيتي از نوع QLC شده است كه ذخيره اطالعات را به صورت چهاراليه و با فشردگي بيسابقهاي ممكن ميكند. شركت توشيبا كه اين حافظه را توليد كرده، يادآور شده است دستاورد يادشده ميتواند صنعت ساخت حافظههاي فالش را بهطور بنيادين دگرگون كند زيرا از اين طريق ميتوان حافظههاي پرظرفيت تازهاي با هزينه كم توليد كرد. حافظههاي فالش فعلي متشكل از مجموعهاي از ترانزيستورها هستند كه با تعلق صفر يا يك به بيتهاي آنها به كار گرفته ميشوند. بلوكهاي حافظههاي فالش يا به صورت دوبعدي ‪(planar NAND)‬ يا با كارايي بيشتر و به صورت سهبعدي) ‪(D NAND‬ نصب شده و مورد استفاده قرار ميگيرند. براي افزايش ظرفيت ذخيرهسازي اطالعات در هر يك از اين دو نوع حافظههاي فالش بايد بتوان بلوكهاي موجود را به بخشهاي بيشتريتقسيمكردتاتوانظرفيتدادهدرآنهابيشترشود.تابهحالتوليد حافظه فالش با ظرفيت دو و سه بيت براي ذخيرهسازي اطالعات ممكن شده است. اين نوع حافظهها MLC و TLC نام گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.