موبايل هوشمند كندذهني ميآورد

Jahan e-Sanat - - News - تازه ها

تحقيقات جديد نشان ميدهد جدايي از گوش//يهاي هوش//مند با افزاي//ش توجه پايدار و عملكرد بهت//ر در ظرفيت ش//ناختي مغز همراه خواهد بود.

هنگامي كه گوشيهاي هوشمند در دس//ترس هس//تند حت//ي در صورتي كه خاموش باشند، ظرفيت شناختي افراد بهطور قابل توجهي كاهش مييابد.

ش//ناخت معان//ي گوناگوني را در زمينهه//اي مختل//ف به خود اختص//اص داده اس//ت. در عل//م روانشناس//ي منظور از شناخت، عملكرده//اي روانش//ناختي فرد است. ظرفيت شناختي به توصيف، اكتس//اب، ذخيرهس//ازي، تبديل و م//ورد مصرف ق//رار دادن دانش ميپردازد.

عوام//ل مختلف//ي همچ//ون ادراك، حافظه، زبان، اس//تدالل و تصميمگيري از جمله فرآيندهاي ذهن//ي هس//تند ك//ه در مراحل گوناگون شناخت دخالت دارند.

محققان دانشگاه تگزاس آستين براي اولين ب//ار آزمايشهايي روي 800 اس//تفادهكننده از گوشيهاي هوشمند انجام دادند تا ببينند افراد وقتي گوشيهايشان در دسترشان اس//ت حتي در صورتي ك//ه از آنها اس//تفاده نميكنند، چگون//ه امور مختل//ف را انج//ام ميدهند و تمام ميكنند.

در يك آزمايش از افراد خواسته ش//د براي انجام امتحاناتي كه نياز به تمركز كامل داش//ت پشت يك رايانه بنشينند. اين امتحانات براي اندازهگي//ري ظرفي//ت ش//ناختي شركتكنندگان طراحي شده بود.

قب//ل از ش//روع از هم//ه ش//ركتكنندگان خواس//ته ش//د گوشيهايشان را در حالت بيصدا ق//رار دهند و محقق//ان به صورت تصادف//ي از برخ//ي خواس//تند گوشيهايش//ان را به پش//ت روي مي//ز ق//رار دهن//د ي//ا در جيب و كيفشان بگذارند و از برخي ديگر خواس//ته شد گوشيهايشان را در اتاق ديگري قرار دهند.

به گزارش تس//نيم جالب است بدانيد نتايج امتحانات افرادي كه گوشيهايشان در اتاقي ديگر قرار داشت بهطور قابل توجهي بهتر از دسته ديگر بود.

محقق//ان دريافتند تنها حضور گوشي هوشمند كنار فرد ظرفيت ش//ناختي و عملكرد مغز را بهطور قابل مالحظهاي كاهش ميدهد، با اين كه فرد به اشتباه تصور ميكند تمام حواس خود را معطوف به كار خود كرده است.

محققان ميگويند هنگامي كه گوشي در دسترس شماست و از آن اس//تفاده نميكنيد ذهن خودآگاه ش//ما به گوش//ي فكر نميكند اما همي//ن اهتمام به فك//ر نكردن به استفاده از گوشي، موجب ميشود ت//ا مغ//ز از برخي مناب//ع محدود ش//ناختي خ//ود اس//تفاده كند و اينچنين اس//ت ك//ه در انجام كار دچار اختالل ميش//ويد و نتيجه مطلوبي كسب نميكنيد.

در آزمايش//ي ديگر محققان با همان ش//يوه قبل//ي عملكرد افراد در ي//ك روز ع//ادي را با توجه به ميزان وابستگي به گوشيهايشان س//نجيدند و دريافتن//د در اي//ن آزماي//ش ه//م اف//رادي ك//ه از گوشيهايشان دور بودند عملكرد بهتري داشتند.

افراد معتاد به گوش//ي هوشمند هم هنگامي كه گوشيهايشان دور از دسترشان قرار داشت در مقايسه با زمان//ي كه گوش//ي را كنار خود ميديدند، عملكرد بهتري داشتند.

محققان ط//ي اين آزمايش//ات دريافتند، روش//ن يا خاموش بودن گوش//ي هوش//مند اهميتي ندارد. داش//تن گوش//ي هوش//مند در هر ص//ورت توانايي تمركز و انجام امور به نحو احس//ن را در ف//رد كاهش ميدهد، چراكه به هر حال بخشي از مغز در حال تمركز و فكر كردن روي استفاده نكردن از گوشي هوشمند و فكر نكردن به استفاده از آن است!

يادآور ميشود كه اين پيامهاي ورودي به گوشي نبودند كه حواس ش//ركتكنندگان را پرت ميكرد، بلكه همين حضور گوشي هوشمند كنار فرد موجب كاهش تمركز وي ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.