4 راهکار توسعه بلندمدت مسکن

Jahan e-Sanat - - News -

دولت یازدهم با بازنگری در طرح جامع مس//کن، بخش//ی از سیاستها و رویکردهای کالن خود برای توسعه بازار مسکن را اعالم کرده اس//ت. این سیاستها با تاکید بر برنامهریزی توسعه مالی در این بخش، اجرای برنامه مسکن اجتماع//ی و مس//کن حمایت//ی در هیات دولت تصویب ش//ده اس//ت. وزارت راهوشهرس//ازی به تازگی در پایگاه خب//ری خود جزییات اجرای این سیاستها را منتشر کرده است. وزارت راهوشهرسازی به منظور ایجاد رونق و توس//عه بلندمدت مس//کن اقش//ار میاندرآمد و باالت//ر، چهار راهکار توس//عه بازار رهن و انتش//ار اوراق راهنی، استفاده از شرکتهای لیزینگ، راهاندازی صندوق پسانداز یکم و توسعه بازار پیشفروش مسکن را طراح//ی و سیاس//تگذاری کرد و به اج//را درآورد؛ برنامههای اجرایی ک//ه تدام آنه//ا در دول//ت دوازدهم و رف//ع اصالح//ات برخ//ی از آنها، درخواستهای مسکنی اقشار میان درآمد و باالتر را پاسخ میدهد.

سیاس//تگذار مس//کن کشور در بخش معاونت مس//کن و ساختمان ط//ی س//الهای دول//ت یازدهم با اتخاذ برنامههای//ی در جهت تامین مسکن اقشار میاندرآمد و همچنین کمدرآم//د مجموع//ه اقدامات//ی را انجام داد. در زمینه تامین مس//کن اقش//ار میاندرآمد و باالت//ر، وزارت راهوشهرس//ازی در چه//ار مح//ور، سیاس//تهای خ//ود را پایهگذاری کرد و به انجام رس//اند. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از ش//رکتهای لیزینگ، راهاندازی صندوق پسانداز یکم و توسعه بازار پیشفروش مس//کن، چهار راهکار ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میاندرآمد و باالتر بود. توسعه بازار رهن نخستین گام وزارت راهوشهرسازی در تامین مسکن اقشار میاندرآمد و باال، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیالت بلندمدت توسط بانکها در بازار مسکن میشود. در اولین مرحله نیز مبلغ 300 میلیارد ریال اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد و انتش//ار 7000 میلیارد اوراق رهنی جدی//د نیز در دس//ت اقدام است.

اس//تفاده از شرکتهای لیزینگ در بخش مسکن جهت تامین منابع مال//ی ب//ا اس//تفاده از ظرفیتهای بخشخصوصی دومی//ن راهکار بود که در همین رابطه نیز دستورالعمل جدید تاسیس شرکتهای لیزینگ در 14 دیماه س//ال 95 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس اعالم نظر کارشناس//ان و مسووالن، باال بودن نرخ س//ود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق ش//رکتهای لیزین//گ را ت//ا حدودی ب//ا اخالل مواجه کرد.

توسعه اس//تفاده از سیستمهای مبتنی بر پسان//داز جهت پرداخت تس//هیالت ارزانقیم//ت در بخش مس//کن س//ومین راه//کار وزارت راهوشهرسازی در بخش مسکن بود. در این راس//تا نیز در خردادماه سال 49، صندوق پسانداز یکم با استفاده از منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر و پسانداز خانوارهای متقاضی مسکن برای پرداخت تسهیالت ارزانقیمت به خانوارهای فاقد مسکن، راهاندازی ش//د. تکیه ب//ر پسان//داز خانوارها یکی از سیاستهای اصلی بوده که وزارت راهوشهرسازی همواره بر آن تاکید داشته است. بر این اساس، تا تاریخ 95/12/29 بالغ بر 160 هزار فقره حساب س//پرده توسط خانوار متقاض//ی در این صن//دوق افتتاح ش//د. معاونت مس//کن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی جهت تقویت این صن//دوق ت//الش دارد تا طول دوره بازپرداخت تسهیالت صندوق پسانداز یک//م را افزایش و یا طول دوره س//پردهگذاری در این صندوق را کاهش دهد.

در همین رابطه عباس آخوندی وزی//ر راهوشهرس//ازی پیش//تر، سیاس//تهای بخ//ش مس//کن را تش//ریح کرده و گفته بود: سیاست ما در حوزه مس//کن این گونه است که باید خانهسازی برای متقاضیان واقع//ی انجام ش//ود به ای//ن ترتیب متقاضیان واقعی ب//ا افزایش قدرت خرید و راه//کار پسانداز، وارد بازار میش//وند. به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید م//ردم را افزایش میدهد تا عرض//ه و تقاضا درجهت موثر پیش رود.

وی در ای//ن رابطه افزود: س//ال 95 حدود 133 ه//زار خانوار جوان توانس//تند ب//رای س//کونت خ//ود تس//هیالت بگیرند که ای//ن میزان نس//بت به س//ال 95 با مبلغ 6700 میلی//ارد تومان رش//د 47 درصدی داش//ت. آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعالم کردیم متقاضیان واقعی مس//کن باید پسانداز کنند و ظرف دو س//ال از پسانداز ق//درت خرید مردم از یک ب//ه پنج افزایش یافت. همچنین رشد معامالت مسکن در س//ال 95 در خانهه//ای 70 تا 80 متری بوده که این آمار نشاندهنده نیاز واقعی و رونق مس//کن و نه بازار سوداگری است.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و سیاستهای مسکنی دولت یازده//م را برای اقش//ار میاندرآمد بر مبنای پسانداز برشمرد. تقویت صن//دوق پسانداز مس//کن یکم تا پای//ان س//ال 95 بدین ش//رح بوده است: تعداد حسابهای افتتاحی در بانکمس//کن 154 هزار فقره تعداد تسهیالت اعطایی نیز به متقاضیان مس//کن، هفت هزار و 35 فقره بوده اس//ت که بر این مبنا نیز مبلغ کل س//پردهگذاری 33/7 میلیارد ریال و برای تس//هیالت اعطایی 4/3 هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین کاهش نرخ سود بانکی در صندوق پسانداز یکم از 14 درصد به هشت درصد در بافتهای ناکارآمد شهری و 9/5 درصد در سایر مناطق مجموع//ه اقداماتی ب//ود که به ثمر نشست و نتیجه داد.

چهارمین راهکار نیز توسعه بازار پیشفروش مس//کن بود. آییننامه اجرایی قانون پیشفروش مسکن در سال3931تدوینشدوجهتکمک ب//ه اجرای این قانون دس//تورالعمل استفاده از حسابهای امانی نیز در س//ال 95 تدوین ش//د. با این حال، ب//ه دلیل پ//ارهای از مش//کالت در قانون پیشفروش مس//کن، تاکنون ب//ازار پیشفروش در قالب آییننامه و دس//تورالعمل مذکور، عملکردی نداشته و در همین رابطه نیز اصالح قان//ون پیشف//روش س//اختمان بر اس//اس گفته علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در دستور کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.