انزلی مهمترین و اصلیترین منطقه آزاد شمال کشور است

Jahan e-Sanat - - News -

اس//حاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور و محمد باقر نوبخت، معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه که به منظور افتتاح چند پروژه عمرانی و صنعتی به این منطقهسفرکردهبودند،مورداستقبال مسروررییسهیاتمدیرهومدیرعامل سازمان، استاندار گیالن و جمعی از مسووالن کشوری و استانی قرار گرفتند و چهار پروژه زیرساختی و تولیدی منطقه آزاد انزلی با سرمایهگذاری 341 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. اسحاق جهانگیری در جریان پایان بازدید از منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی فرصت بسیار خوب و استثنایی برای توسعه گیالن است، این منطقه را مهمترین و اصلیترین منطقه آزاد شمال کشور اعالم کرد.

جهانگیری با بیان جایگاه منطقه آزاد انزلی به عنوان مهمترین و اصلیترین منطقه آزاد در استانهای شمالی کشور، اضافه کرد: گیالن میتواند با ظرفیتهای موجود و زیرساختهای در حال تکمیل، عالوه بر ایفای نقش توسعهای برای کشور، نقش فراملی نیز برعهده گرفته و به عنوان حلقه اتصال ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه و قفقاز، به ایفای نقش بپردازد.

وی وجه غالب استان گیالن را کشاورزی ارزیابی کرد و تصریح کرد که این اس//تان از استعداد بسیار زیادی برای صنعتی شدن برخوردار است و از پیش از انقالب اسالمی نیز یکی از استانهای مهم صنعتی کشور بوده است. وی تصریح کرد: باید راهآهن به استان گیالن وصل شده و از طریق این استان به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا به منظور صدور کاالهای تولیدی کشور متصل شود، چراکه این یک فرصت استثنایی برای کشور ایجاد میکند و امیدوارم بتوانیم در دولت دوازدهم گامهای بلندتری برای توسعه استان گیالن برداریم.

اسحاق جهانگیری با اشاره به نقش محوری و امتیازات منطقه آزاد انزلی در راستای حمایت از تولید کاالهای صادراتی کشور خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی میتواند با فراهمسازی بستر حضور سرمایهگذاران خارجی و ارائه معافیتهای مالیات//ی، ایجاد بانکهای داخلی و خارجی، صدور ویزا و خدمات دیگر همراه با حمایت از تولید و صادرات کاالهای داخلی از این منطقه، نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی گیالن و کشور ایفا کند.

وی به پتانسیلهای موجود در گیالن اشاره کرد و با بیان موقعیت استراتژیک منطقه آزاد انزلی و ارتباط با کشورهای حاشیه خزر عنوان کرد: منطقه آزاد انزلی با بهرهگیری از این موقعیت جغرافیایی مناسب میتواند تاثیر ملی داشته باشد و استان گیالن و این منطقه میتوانند با افزایش مراودات و ارتباطات با کشورهای آسیای میانه و قفقاز به عنوان قطب توسعه تبدیل شوند.

معاون اول رییسجمهور با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته برای صنعتی شدن گیالن اظهار داشت: پیش نیاز اصلی این استان که با تکیه بر آن مسیر توسعه را سریعتر طی کند ایجاد زیربناهای الزم است و در این میان راهآهن به صورت خاص اولویت اول میباشد و پس از آن فرودگاه و آزادراهها مساله بعدی است تا تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه صنعتی استان گیالن فراهم شود.

اسحاق جهانگیری به وجود نیروی انسانی نخبه تحصیلکرده خوب در استان گیالن اش//اره کرد و افزود: این نیروی انس//انی میتواند در صورت فراهم شدن زیرساختها به صنعتی شدن استان کمک کند. معاون اول رییسجمهور با اظهار امیدواری نسبت به تکمیل زیرساختهای در حال احداث در سطح استان گیالن در اوایل کار دولت دوازدهم افزود: امیدوارم بتوانیم برای توسعه استان گیالن با توجه به فرصتها و استعدادهای موجود گام بلندتری برداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.