سابقه عرضه عمومی مسکن در اقتصادهای لیبرال

Jahan e-Sanat - - News -

برزین جعفرتاشامیری، تحلیلگ//ر اقتصادی گفت: یکی از عجیبترین پدیدههای سیاس//تگذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تامین مسکن بهطور کامل به بخشخصوصی است. مردم برای تامین مسکن، جز خرید از بساز بفروشها و داللهای خصوصی که هدفشان صرفا حداکثر کردن سود اس//ت راه دیگری ندارند. ولی جالب است بدانید تقریبا در تمام کشورهای دنیا، حتی در لیبرالترین اقتصادها، عرضه مس//کن توس//ط بخش عمومی سابقه طوالنی داشته و دارد.

وی ادامه داد: اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از 80 سال پیش در نیویورک اجرا شد. انگلیس حدود 90 سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا امروز ادامه دارد. نیمی از هشت میلیون مردم هنگکنگ درمسکنعمومیزندگیمیکنند،حدود08درصدمسکنمردمکشورسنگاپور همتوسطدولتتامینمیشود)احتماالباجستوجویبیشترآمارجالبتریهم به دست میآید که با باورهای عمومی در تناقض است استدالل ورود دولت به ساخت مسکن )حاال با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن(، اوال فراهم کردن مسکن ارزانقیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضهکننده دولتی، باقیمتوکیفیترقابتیبودهاستتاباافزایشرقابت)وجودگزینهمسکنعمومی پیشروی خریداران( مانع سوءاستفاده بخشخصوصی شود.

جعفرتاشامی//ری در گفتوگو با مهر تصریح کرد: در ایران هم تجربههای کموبیش موفقی از تامین مسکن توسط دولت داریم. از موفقترین این موارد میتوان به پروژه اکباتان و آپادانا اش//اره کرد که به عمر تخمینی لا//س300 و مقاوم در برابر زلزله تا 9 ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقالب هم بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تعاونیهای مسکن و اخیرا مسکن مهر ازجمله طرحهای دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجرا شده است. در این مرحله باید با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تامین مسکن مردم به صورت تمام و کمال به بخشخصوصی است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری ادامه داد: راهکارهای سیاس//تی مکملی نیز باید در دس//تور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عواید سرمایه که میتواند با اجرای درست، انگیزه داللی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد؛ طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته و همچنان مس//کوت است. از دیگر طرحها میتوان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود )صرفا برای مصرف خانواده(، ایجاد شهرکها به جای آپارتمانسازی سلیقهای، تهیه طرح جامع ش//هری و روستایی و پایبندی به آن ...و اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وامهای مختلف به تحریک تقاضا دست زد و بهزور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و به خصوص نسل بعدی است که باید هزینه بهاصطالح رونق بازار )بخوانید داللی مستغالت( را با بیخانه ماندن یا در شرایط نهچندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمانها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمانهای بدشکل و ناهماهنگ که همه ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخشخصوصی و عدم سیاستگذاری و ایفای جدی نقش تنظیمگری توسط دولت در این حوزه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.